Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg

       

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 53
1077 XG  Amsterdam
tel. 020-6625018
e-mail: verbepar@gmail.com


Home
Actueel
Bestuur
Lid worden
Nieuwsbrief

Architectuurwandeling
Geschiedenis

Prinses Irenebuurt in cijfers
Jubileumboek

Parkeren
Bestemmingsplan
Afval
Natuur
Hondenbeleid
De buurtregisseur

Acties tegen lichtreclame
Zuidas
Archief
Links

Fotogalerij
Website

 

Actueel

Vergunning voor bruggen Prinses Irenestraat

Op 14 november 2017 is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van twee bruggen over de toekomstige watervertragende groenstrook in de Prinses Irenestraat. De bouw zal waarschijnlijk in juni 2018 beginnen. Eerst wordt een drainerende voorziening aangelegd. Daarvoor zullen deze winter 34 bomen ten noorden van Vijfhoek, het Strawinskyhuis en NPL worden gekapt.
Aanvraag
Beeldmateriaal
Link naar Omgevingsdienst (tijdelijk)

Definitief ontwerp Fred Roeskestraat

Op 3 november 2017 heeft de vereniging het definitief ontwerp Fred Roeskestraat ontvangen.
Definitief ontwerp Fred Roeskestraat (11 Mb)

Informatiebrief nr. 1 over herontwikkeling Twin Towers verschenen

Bouwer J.P. van Eesteren heeft in een informatiebrief van 31 oktober 2017 uiteengezet welke werkzaamheden worden uitgevoerd in verband met de herontwikkeling van de Twin Towers. Een deel van de gebouwen wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden duren tot april 2018.
Meer informatie

Thema wateroverlast

In een brief van 30 oktober 2017 aan de leden van het wateroverleg Prinses Irenebuurt heeft de gemeente nieuwe vragen over het thema water beantwoord.
Meer informatie thema wateroverlast

Interview met bestuur Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg op Zuidas.nl

Bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde
Het bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde is te vinden door te klikken op: Zuidas-Strawinsky Zuidzijde. Het plan moet de uitbreiding van het WTC mogelijk maken, de transformatie van de voormalige Akzotoren tot een hotel en de uitbreiding van het kantoorvolume van de voormalige Stibbetoren. De twee nieuwe torens worden 2Amsterdam genoemd. De vereniging heeft een zienswijze ingediend tegen het ontwerpplan. Ook buurtbewoners hebben zienswijzen ingediend. Zie ook de zienswijze van de Bomenstichting. Op 27 september 2017 is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Er zijn geen wijzigingen in verband met de zienswijzen. Zie de bekendmakingen in het Gemeenteblad en de Staatscourant. Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 21 oktober 2017 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. De Crisis- en herstelwet is van toepassing.

Nieuw geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen
De vereniging heeft op 21 september 2017 een inspraakreactie ingediend.
Meer informatie

Bezwaar tegen gevelreclame Hogan Lovells
 fotomontage
De vereniging heeft op 29 augustus 2017 een bezwaarschrift ingediend tegen de omgevingsvergunning die aan Hogan Lovells is verleend voor het plaatsen van een gevelreclame op het Atrium. Een reclame-uiting moet een ingetogen chique uitstraling hebben en terughoudend in omvang, kleur en lichtniveau zijn. De productinformatie in de vergunningaanvraag is zo algemeen dat kleur en verlichting hieruit niet zijn af te leiden. De vereniging vreest dat de reclame hinderlijk en aandachttrekkend voor de bewoners van de Prinses Irenebuurt zal zijn, vooral 's avonds en 's nachts.
Criteria voor gevelreclame in de Zuidas

Beleidsvoornemen definitief parkeerregime Prinses Irenebuurt

Vanaf maandag 24 juli 2017 tot en met maandag 18 september 2017 kunnen belanghebbenden reageren op het beleidsvoornemen om het experiment met fiscaal belanghebbendenparkeren in de Prinses Irenebuurt om te zetten naar een regulier parkeerregime met betaald parkeren, aangevuld met parkeerduurbeperking. Op 5 september 2017 hebben het bestuur van de vereniging en een aantal buurtbewoners in de Thomaskerk over het voorstel vergaderd. Op 15 september 2017 heeft de vereniging een zienswijze ingediend.
Meer informatie

Bewonersbrief 17 juli 2017 over werkzaamheden omgeving Prinses Irenestraat
Lees hier over de werkzaamheden die in de zomer in de openbare ruimte worden uitgevoerd.

Lawaai van de Zuidas meten in de Prinses Irenebuurt
In de Prinses Irenebuurt wordt sinds juni 2017 continu het lawaai van de werkzaamheden in de Zuidas gemonitord. Op de website van Munisense zijn met enige moeite de metingen op de locaties AICS, Vijfhoek en Sint Nicolaas Lyceum te vinden. Vorig jaar is van maart tot oktober het geluid afkomstig van de bouw van het Atrium gemeten. Deze gegevens zijn op onze website te vinden.
Lees meer

Brief met BLVC-plan voor de Parnas-Spinoza wijk

De vereniging heeft op 11 juli 2017 een brandbrief aan stadsdeel Zuid en de Zuidas gestuurd over de achteruitgang van het woonklimaat in het Parnas-Spinoza gebied door verschillende werkzaamheden. De brief bevat een voorstel voor een plan van aanpak om de bereikbaarheid, leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren en wensen voor een betere communicatie. Een BLVC-plan, opgesteld door de vereniging.

Stopverbod aangepast

Op verzoek van de Thomaskerk is het stopverbod in de Prinses Irenestraat tussen Beethovenstraat en Minervalaan aangepast met het sub-bordje ‘maandag tot en met zaterdag’. Kerkgangers kunnen dus weer op zondag parkeren in de straat. Hetzelfde geldt voor het stukje ventweg in de Beethovenstraat tussen Prinses Irenestraat en Willem Landréstraat.
Aanpassing verkeersbesluit

Erfpacht in de gemeenteraad
Op woensdag 28 juni 2017 is het recente besluit van het college van B en W over de nieuwe erfpachtregeling in de gemeenteraad besproken en aangenomen. Het gaat om het collegebesluit tot vaststelling van de Overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017 en het daarbij te volgen beleid.
Voorstel B en W

Meer informatie over de raadsvergadering, zie punten 42 tot en met 45.
Een streep door het referendum - digitale editie NRC Handelsblad 27 juni 2017
Archief erfpacht

Ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase

Het Ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase, is op 5 juli 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage gelegd. Het deel van het Beatrixpark dat is gelegen binnen het grootstedelijk projectgebied Zuidas is in dit bestemmingsplan opgenomen. Het plan maakt een aantal woontorens naast het St. Nicolaaslyceum en AkzoNobel mogelijk. Zie ook het item op de website van Zuidas. De vereniging heeft op 14 augustus 2017 een zienswijze ingediend.
Bekendmaking

Nieuwe buurtregisseur
Sinds 1 mei 2017 is Vincent Visbeek onze buurtregisseur. Vincent Visbeek is de opvolger van Margriet de Vries, die sedert 2010 onze buurtregisseur was.
Meer informatie

Zuidas wil wel met de Prinses Irenebuurt praten
Meer informatie

Uitspraak inzake tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok

In een uitspraak van 26 april 2017 heeft de Raad van State de meeste bezwaren tegen het tracébesluit Zuidasdok afgewezen. Het bestemmingsplan werd in stand gelaten. De minister moet binnen zestien weken enkele gebreken in het tracébesluit herstellen.
Meer informatie

Vereniging verzoekt zwaar verkeer uit de buurt te weren
De vereniging heeft op 17 februari 2017 in een brief aan de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid verzocht ook voor de Prinses Irenebuurt een verkeersbesluit te nemen om zwaar vrachtverkeer uit de buurt te weren, net als in Buitenveldert.
Concept verkeersbesluit weren vrachtverkeer Buitenveldert

Correspondentie over bouwhinder
Brief vereniging 7 november 2016
Brief Zuidas 29 november 2016
Reactie op brief Zuidas 9 december 2016
Richtlijn Bouwlawaai

Werkzaamheden bouw fietsparkeergarage gestart

De voorbereiding van de bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage is op 6 december 2016 gestart. Op 9 december 2016 heeft Zuidas gereageerd op een aangeplakt A4-tje met een bedroefde reactie. Er was een informatiebijeenkomst voor de buurt op 29 november in de Thomaskerk. Zie de bewonersbrief van 14 november 2016. De vereniging heeft op 10 november 2016 een zienswijze ingediend op de aanvraag voor een watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens de bouw. Op 30 januari 2017 is de vergunning verleend. Het bemalingsadvies is onderdeel van de vergunning. Er moet voor worden gezorgd dat er geen grondwateronderlast voor de bebouwing aan de Minervalaan optreedt. De vergunning is bekendgemaakt in de Staatscourant.
Fietsparkeergarage onder Vijfhoek
Damwanden klaar

Zienswijze exploitatievergunning Strandzuid 2.0
De vereniging heeft op 7 november 2016 een zienswijze ingediend tegen de aanvraag voor een exploitatievergunning door Strandzuid 2.0.

Inloopspreekuur Zuidas
Elke dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur houden een gebiedsmakelaar en omgevingsmanager Zuidas spreekuur om te reageren op uw vragen, ideeën, opmerkingen of initiatieven voor de Zuidas of de buurten er omheen. Dag en tijd: dinsdag 17.00 - 18.00 uur. Locatie: Market 33, Claude Debussylaan 33.
Meer informatie

Nieuw overzicht met adressen voor melden hinder bouwprojecten en openbare ruimte

Klik hier