Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg

       

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 53
1077 XG  Amsterdam
tel. 020-6625018
e-mail: verbepar@gmail.com


Home
Actueel
Bestuur
Lid worden
Nieuwsbrief

Architectuurwandeling
Geschiedenis

Prinses Irenebuurt in cijfers
Jubileumboek

Parkeren
Bestemmingsplan
Afval
Natuur
Hondenbeleid
De buurtregisseur

Acties tegen lichtreclame
Zuidas
Archief
Links

Fotogalerij
Website

 

Actueel

Bijeenkomst over de wijziging van het parkeerbeleid
Op dinsdagavond 5 september 2017 om 19.30 uur in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Een aantal buurtbewoners heeft het initiatief genomen tot het opstellen van zienswijzen op het voorgestelde parkeerregime. Op deze informatieve bijeenkomst zullen zij een toelichting geven. Daarna is er gelegenheid tot discussie. Zie hieronder voor meer informatie over het voorstel van de gemeente.

Beleidsvoornemen definitief parkeerregime Prinses Irenebuurt

Vanaf maandag 24 juli 2017 tot en met maandag 18 september 2017 kunnen belanghebbenden reageren op het beleidsvoornemen om het experiment met fiscaal belanghebbendenparkeren in de Prinses Irenebuurt om te zetten naar een regulier parkeerregime met betaald parkeren, aangevuld met parkeerduurbeperking.
Meer informatie

Bewonersbrief 17 juli 2017 over werkzaamheden omgeving Prinses Irenestraat
Lees hier over de werkzaamheden die in de zomer in de openbare ruimte worden uitgevoerd.

Lawaai van de Zuidas meten in de Prinses Irenebuurt
In de Prinses Irenebuurt wordt sinds juni 2017 continu het lawaai van de werkzaamheden in de Zuidas gemonitord. Op de website van Munisense zijn met enige moeite de metingen op de locaties AICS, Vijfhoek en Sint Nicolaas Lyceum te vinden. Vorig jaar is van maart tot oktober het geluid afkomstig van de bouw van het Atrium gemeten. Deze gegevens zijn op onze website te vinden.
Lees meer

Brief met BLVC-plan voor de Parnas-Spinoza wijk

De vereniging heeft op 11 juli 2017 een brandbrief aan stadsdeel Zuid en de Zuidas gestuurd over de achteruitgang van het woonklimaat in het Parnas-Spinoza gebied door verschillende werkzaamheden. De brief bevat een voorstel voor een plan van aanpak om de bereikbaarheid, leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren en wensen voor een betere communicatie. Een BLVC-plan, opgesteld door de vereniging.

Stopverbod aangepast

Op verzoek van de Thomaskerk is het stopverbod in de Prinses Irenestraat tussen Beethovenstraat en Minervalaan aangepast met het sub-bordje ‘maandag tot en met zaterdag’. Kerkgangers kunnen dus weer op zondag parkeren in de straat. Hetzelfde geldt voor het stukje ventweg in de Beethovenstraat tussen Prinses Irenestraat en Willem Landréstraat.
Aanpassing verkeersbesluit

Erfpacht in de gemeenteraad
Op woensdag 28 juni 2017 is het recente besluit van het college van B en W over de nieuwe erfpachtregeling in de gemeenteraad besproken en aangenomen. Het gaat om het collegebesluit tot vaststelling van de Overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017 en het daarbij te volgen beleid.
Voorstel B en W

Meer informatie over de raadsvergadering, zie punten 42 tot en met 45.
Een streep door het referendum - digitale editie NRC Handelsblad 27 juni 2017
Archief erfpacht

Ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase

Het Ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase, is op 5 juli 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage gelegd. Het deel van het Beatrixpark dat is gelegen binnen het grootstedelijk projectgebied Zuidas is in dit bestemmingsplan opgenomen. Het plan maakt een aantal woontorens naast het St. Nicolaaslyceum en AkzoNobel mogelijk. Zie ook het item op de website van Zuidas. De vereniging heeft op 14 augustus 2017 een zienswijze ingediend.
Bekendmaking

Nieuwe buurtregisseur
Sinds 1 mei 2017 is Vincent Visbeek onze buurtregisseur. Vincent Visbeek is de opvolger van Margriet de Vries, die sedert 2010 onze buurtregisseur was.
Meer informatie

Zuidas wil wel met de Prinses Irenebuurt praten
Meer informatie

Uitspraak inzake tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok

In een uitspraak van 26 april 2017 heeft de Raad van State de meeste bezwaren tegen het tracébesluit Zuidasdok afgewezen. Het bestemmingsplan werd in stand gelaten. De minister moet binnen zestien weken enkele gebreken in het tracébesluit herstellen.
Meer informatie

Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde

Het Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde is te vinden door te klikken op: Zuidas-Strawinsky Zuidzijde. Het plan moet de uitbreiding van het WTC mogelijk maken, de transformatie van de voormalige Akzotoren tot een hotel en de uitbreiding van het kantoorvolume van de voormalige Stibbetoren. De twee nieuwe torens worden 2Amsterdam genoemd. De vereniging heeft een zienswijze ingediend. ook buurtbewoners hebben zienswijzen ingediend. Zie ook de zienswijze van de Bomenstichting.

Vereniging verzoekt zwaar verkeer uit de buurt te weren
De vereniging heeft op 17 februari 2017 in een brief aan de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid verzocht ook voor de Prinses Irenebuurt een verkeersbesluit te nemen om zwaar vrachtverkeer uit de buurt te weren, net als in Buitenveldert.
Concept verkeersbesluit weren vrachtverkeer Buitenveldert

Correspondentie over bouwhinder
Brief vereniging 7 november 2016
Brief Zuidas 29 november 2016
Reactie op brief Zuidas 9 december 2016
Richtlijn Bouwlawaai

Werkzaamheden bouw fietsparkeergarage gestart

De voorbereiding van de bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage is op 6 december 2016 gestart. Op 9 december 2016 heeft Zuidas gereageerd op een aangeplakt A4-tje met een bedroefde reactie. Er was een informatiebijeenkomst voor de buurt op 29 november in de Thomaskerk. Zie de bewonersbrief van 14 november 2016. De vereniging heeft op 10 november 2016 een zienswijze ingediend op de aanvraag voor een watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens de bouw. Op 30 januari 2017 is de vergunning verleend. Het bemalingsadvies is onderdeel van de vergunning. Er moet voor worden gezorgd dat er geen grondwateronderlast voor de bebouwing aan de Minervalaan optreedt. De vergunning is bekendgemaakt in de Staatscourant.
Fietsparkeergarage onder Vijfhoek
Damwanden klaar

Zienswijze exploitatievergunning Strandzuid 2.0
De vereniging heeft op 7 november 2016 een zienswijze ingediend tegen de aanvraag voor een exploitatievergunning door Strandzuid 2.0.

Inloopspreekuur Zuidas
Elke dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur houden een gebiedsmakelaar en omgevingsmanager Zuidas spreekuur om te reageren op uw vragen, ideeën, opmerkingen of initiatieven voor de Zuidas of de buurten er omheen. Dag en tijd: dinsdag 17.00 - 18.00 uur. Locatie: Market 33, Claude Debussylaan 33.
Meer informatie

Nieuw overzicht met adressen voor melden hinder bouwprojecten en openbare ruimte

Klik hier