Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg

       

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 53
1077 XG  Amsterdam
tel. 020-6625018
e-mail: verbepar@gmail.com


Home
Actueel
Bestuur
Lid worden
Nieuwsbrief

Architectuurwandeling
Geschiedenis

Prinses Irenebuurt in cijfers
Jubileumboek

Parkeren
Bestemmingsplan
Afval
Natuur
Hondenbeleid
De buurtregisseur

Acties tegen lichtreclame
Zuidas
Archief
Links

Fotogalerij
Website

 

Actueel

Uitspraak inzake tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok

In een uitspraak van 26 april 2017 heeft de Raad van State de meeste bezwaren tegen het tracébesluit Zuidasdok afgewezen. Het bestemmingsplan werd in stand gelaten. De minister moet binnen zestien weken enkele gebreken in het tracébesluit herstellen. De geluidstoename als gevolg van geluid dat reflecteert tussen en onder de brugdelen van de Amstelbruggen moet beter worden onderzocht alsmede het risico dat een zware vrachtwagen door de vangrail rijdt. De bezwaren van de vereniging hadden betrekking op andere onderwerpen, zoals de noodzaak, luchtverontreiniging, water en hinder. De Raad van State overweegt dat bij een toename van de grondwaterstanden in de Prinses Irenebuurt 'passende' maatregelen zullen worden getroffen om deze toename te mitigeren. De door de vereniging genoemde hinderaspecten gedurende de bouwperiode betreffen uitvoeringsaspecten. Deze aspecten en eventuele maatregelen ter beperking van tijdelijke hinder hoeven niet in het tracébesluit te worden geregeld. De woningen van leden van de vereniging zijn door (hoge) bebouwing afgeschermd van de locatie waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Gelet hierop acht de Raad van State niet aannemelijk dat de hinder als gevolg van de uitvoeringswerkzaamheden zodanig zal zijn dat verweerders om die reden hadden moeten afzien van de bestreden besluiten. Daarbij neemt de Raad van State in aanmerking dat, zoals verweerders hebben gesteld, ter hoogte van de woningen van leden van de vereniging geen hei- en damintrilwerkzaamheden zullen plaatsvinden.
Meer informatie

Bomen talud Strawinskylaan bij Freshfields na Paasweekend gekapt
    
De gemeente heeft in een bewonersbrief en op de website van Zuidas aangekondigd dat de bomen in het talud van de Strawinskylaan ten zuiden van Freshfields zo snel mogelijk na het Paasweekend worden gekapt. Ook de platanen langs de Beethovenstraat in het talud ter hoogte van het WTC verdwijnen (2 worden verplant). Ten slotte worden de bomen in de Eduard van Beinumstraat gekapt. De kap heeft te maken met de uitbreiding van het WTC en de ontwikkeling van 2Amsterdam. Het is zorgwekkend dat de gemeente in het broedseizoen gaat kappen.
Update
Op 26 april heeft de gemeente bericht dat de kap van de bomen de eerste week van mei plaatsvindt. Op de locaties langs het fietspad vindt de kap van bomen plaats in het weekend van 6 en 7 mei. Maandag 1 mei zal klimop en onderbegroeiing worden verwijderd. Zowel het verwijderen van klimop/onderbegroeiing als de kap van bomen wordt begeleid door een ecoloog. Ten oosten van het WTC is geprobeerd om twee platanen te verplanten. Voor één boom is dat gelukt, bij de andere boom liet de bast los en zijn de werkzaamheden gestaakt.
Omgevingsvergunning vellen uitbreiding WTC   kaptekening
Omgevingvergunning vellen 2Amsterdam   kaptekening

ERFPACHT
Het onderwerp Erfpacht is besproken in de bestuurscommissie van Stadsdeel Zuid op woensdag 5 april. Zie de brief van het bestuur en de nieuwe website met duidelijke uitleg: erfpachtprobleem.nl.
Meer informatie

Esmée Lindenbergh afgetreden als bestuurslid

Wegens verhuizing uit de buurt is Esmée Lindenbergh op 19 februari 2017 afgetreden als bestuurslid. Esmée begon op 31 maart 2014 en heeft zich sindsdien enorm verdienstelijk voor de vereniging gemaakt. Haar vertrek is een groot gemis. Er is nog geen opvolger voor Esmée gevonden.

Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde

Het Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde is te vinden door te klikken op: Zuidas-Strawinsky Zuidzijde. Het plan moet de uitbreiding van het WTC mogelijk maken, de transformatie van de voormalige Akzotoren tot een hotel en de uitbreiding van het kantoorvolume van de voormalige Stibbetoren. De twee nieuwe torens worden 2Amsterdam genoemd.

Laatste fase werkzaamheden Strawinskylaan

Vanaf 24 februari 2017 wordt de zuidzijde van de Strawinskylaan onder handen genomen. De noordzijde (foto) is klaar. In een informatiebrief van 22 februari 2017 heeft de projectmanager Zuidasdok de bewoners gewaarschuwd voor ernstige geluidhinder door het vervangen van het tramspoor in de nachtelijke uren. Buslijnen 15, 65 en bus 62 richting Lelylaan halteren aan de noordzijde van de straat. Bus 62 richting Amstelstation doet de Strawinskylaan niet aan en rijdt vanaf de De Boelelaan rechtstreeks naar de Van Leijenberghlaan.
Werk Strawinskylaan

Vereniging verzoekt zwaar verkeer uit de buurt te weren
De vereniging heeft op 17 februari 2017 in een brief aan de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid verzocht ook voor de Prinses Irenebuurt een verkeersbesluit te nemen om zwaar vrachtverkeer uit de buurt te weren, net als in Buitenveldert.
Concept verkeersbesluit weren vrachtverkeer Buitenveldert

Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase

De vereniging heeft op 13 februari 2017 een inspraakreactie ingestuurd op het voorontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase.

Correspondentie over bouwhinder
Brief vereniging 7 november 2016
Brief Zuidas 29 november 2016
Reactie op brief Zuidas 9 december 2016
Richtlijn Bouwlawaai

Kapvergunningen verleend voor meer dan 14.000 bomen
 25 juni 2004
De vereniging heeft op 15 november 2016 een zienswijze ingediend op de ontwerpkapvergunning voor het Amsterdamse grondgebied van Zuidasdok. Er was ook een ontwerpvergunning voor het grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel ter inzage gelegd. Van 3 november 2016 tot en met 14 december 2016 kon een ieder tegen de ontwerpbesluiten schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken. Ook de Bomenstichting heeft een zienswijze ingediend. Op 22 en 24 februari 2017 zijn de vergunningen verleend.
Omgevingsvergunning kap 14.088 bomen
Nota van beantwoording
Omgevingsvergunning kap 276 bomen A10 rond knooppunt Amstel
Nota van beantwoording
Bekendmaking Staatscourant 1 maart 2017

Werkzaamheden bouw fietsparkeergarage gestart

De voorbereiding van de bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage is op 6 december 2016 gestart. Op 9 december 2016 heeft Zuidas gereageerd op een aangeplakt A4-tje met een bedroefde reactie. Er was een informatiebijeenkomst voor de buurt op 29 november in de Thomaskerk. Zie de bewonersbrief van 14 november 2016. De vereniging heeft op 10 november 2016 een zienswijze ingediend op de aanvraag voor een watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens de bouw. Op 30 januari 2017 is de vergunning verleend. Het bemalingsadvies is onderdeel van de vergunning. Er moet voor worden gezorgd dat er geen grondwateronderlast voor de bebouwing aan de Minervalaan optreedt. De vergunning is bekendgemaakt in de Staatscourant.
Fietsparkeergarage onder Vijfhoek

Zienswijze exploitatievergunning Strandzuid 2.0
De vereniging heeft op 7 november 2016 een zienswijze ingediend tegen de aanvraag voor een exploitatievergunning door Strandzuid 2.0.

Inloopspreekuur Zuidas
Elke dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur houden een gebiedsmakelaar en omgevingsmanager Zuidas spreekuur om te reageren op uw vragen, ideeën, opmerkingen of initiatieven voor de Zuidas of de buurten er omheen. Dag en tijd: dinsdag 17.00 - 18.00 uur. Locatie: Market 33, Claude Debussylaan 33.
Meer informatie

Nieuw overzicht met adressen voor melden hinder bouwprojecten en openbare ruimte

Klik hier