Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg

       

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 53
1077 XG  Amsterdam
tel. 020-6625018
e-mail: balowa@zonnet.nl


Home
Actueel
Bestuur
Lid worden
Nieuwsbrief

Architectuurwandeling
Geschiedenis

Prinses Irenebuurt in cijfers
Jubileumboek

Parkeren
Bestemmingsplan
Afval
Natuur
Hondenbeleid
De buurtregisseur

Acties tegen lichtreclame
Zuidas
Archief
Links

Fotogalerij
Website

 

Actueel

Voorbeeldbrief inspraak erfpacht
Speciaal voor onze buurt heeft de vereniging een voorbeeldbrief opgesteld die kan dienen als uw inspraakreactie op de voorgestelde erfpachtoverstapregeling. Stuur uw inspraakreactie uiterlijk 19 februari 2017 in. www.amsterdam.nl/erfpacht.
Zie ook: Woeker Rapport Erfpacht - samenvatting van feiten en argumenten

Informatieve bijeenkomst wijziging erfpachtstelsel
 

Op 6 februari 2017 was er in de Thomaskerk een drukbezochte discussieavond - meer dan 200 bewoners - met deskundigen die zich inzetten voor een rechtvaardiger erfpachtsysteem. Na een korte presentatie van de panelleden kreeg de zaal de gelegenheid vragen te stellen onder voorzitterschap van Bowine Michel. Panelleden: Jan Schrijver (Verontruste Erfpachters Amsterdam), Koen de Lange (bestuurslid Stichting Erfpachters Belang Amsterdam), dr. Jan Wesseling (econometrist en voormalig directeur masteropleiding Economische Faculteit UvA).
Uitnodiging
Informatie over wat u kunt doen
AT5: Erfpachters bijeen in Frans Otten Stadion: 'Gedwongen ons huis te verkopen'
Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 8 februari 2017, zie punten 12, 13 en 14

Vereniging verzoekt zwaar verkeer uit de buurt te weren
De vereniging heeft op 17 februari 2017 in een brief aan de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid verzocht ook voor de Prinses Irenebuurt een verkeersbesluit te nemen om zwaar vrachtverkeer uit de buurt te weren, net als in Buitenveldert.
Concept verkeersbesluit weren vrachtverkeer Buitenveldert

Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase

De vereniging heeft op 13 februari 2017 een inspraakreactie ingestuurd op het voorontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase.

Succes na inspreken over Uitvoeringsbesluit Strawinsky
De vereniging en buurtbewoners hebben 24 januari 2017 ingesproken bij de commissie Ruimtelijke Ordening over het Uitvoeringsbesluit Strawinsky. De behandeling in de gemeenteraad vond de volgende dag plaats (zie agendapunt 35). De belangrijkste wens van de vereniging, te weten dat het toekomstige fietspad over de Vijfhoek aansluit op de Minervalaan, is gehonoreerd. De raad heeft een amendement aangenomen waardoor de laatste zin van de voordracht voor de raadsvergadering is gewijzigd in: Een noord-zuid fietspad is gesitueerd aan de westzijde van het verblijfsgebied, ten oosten van de entree tot de fietsparkeergarage. CDA en PvdA stemden tegen. Ook is - unaniem - een motie aangenomen om de mogelijkheden te onderzoeken om aan de noordzijde de bezonning zoveel mogelijk te vergroten door aanpassen van de bouwhoogtes met behoud van de geplande vierkante meters BVO. Er komt meer geld voor speeltoestellen. En er komt permanente geluidsmonitoring bij de bouw.

Uitbreiding WTC betekent verlies van 55 bomen
 
Op 22 december 2016 heeft de gemeente een kapaanvraag ingediend voor 49 bomen en het verplanten van 6 bomen voor de uitbreiding van het WTC. Het is de bedoeling de bomen te kappen vóór het broedseizoen 2017. Het WTC wordt aan de noord- en oostzijde uitgebreid. De parkeergarage zal deels onder openbaar gebied komen. Hiervoor dient de ondergrondse infrastructuur te worden verlegd en dat betekent dat er kabels en leidingen door het talud van de Strawinskylaan (afb. 1) moeten komen en dat de bomen aan de noord- en oostzijde van het WTC moeten wijken (kaptekening, afb. 2). Het talud van de Strawinskylaan is onderdeel van de gemeentelijke Hoofdbomenstructuur. Voor de uitbreiding en de parkeergarage komt nog een bestemmingsplan.
Kapaanvraag
Kapaanvraag toelichting
Bijlage 1 kaplijst
Bijlage 2 kaptekening
Bijlage 3 boomonderzoek
Bijlage 4 quickscan ecologie
Bijlage 5 flora- en faunascan

Belangrijke data 2017
- Ma 16 januari 2017 Nieuwjaarsborrel 19.30 - 21.30 uur Sushi Time, WTC Zuidplein
- Di 17 januari 2017 Voorlichting Beethoven Fase 2, Sint Nicolaaslyceum
- Woe 18 januari 2017 Inspreken Uitvoeringsbesluit Strawinsky: Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 13.30-17.30 uur Stadhuis
Klik hier voor de stukken. Klap het rode pijltje open bij nummer 15 en alle stukken zijn in te zien. Deze vergadering is niet doorgegaan. De nieuwe datum is: dinsdag 24 januari 2017 om 19.30 uur.
- Ma 6 februari 2017 Informatieve bijeenkomst wijziging erfpachtstelsel 19.30 uur Thomaskerk, Pr. Irenestraat
- Ma 27 maart 2017 Algemene Ledenvergadering, Thomaskerk, Pr. Irenestraat

Welstandskader Zuidasdok
Het ontwerp Welstandskader Zuidasdok is begin december 2016 aangepast naar aanleiding van de inspraakreacties. Ter bescherming van vogels zal worden opgenomen dat glas niet reflecterend mag zijn. In het kader van het Tracébesluit is al geregeld dat op transparante geluidschermen vogelmarkeringen worden aangebracht. Op 25 januari 2017 is het vastgesteld in de gemeenteraad. Klik hier voor de stukken. Klap het rode pijltje open bij nummer 33 en alle stukken zijn in te zien.
Raadsvoordracht en nota van beantwoording
Ontwerp Welstandskader Zuidasdok versie maart 2016
Raadsbesluit
Welstandskader Zuidasdok definitief

Correspondentie over bouwhinder
Brief Zuidas 29 november 2016
Reactie op brief Zuidas 9 december 2016
Richtlijn Bouwlawaai

Vereniging dient uitvoerige reactie in op verweerschrift Zuidasdok

Op 1 december 2016 is een aanvullend stuk naar de Raad van State gestuurd ten behoeve van de zittingen van 15 en 16 december over Zuidasdok. Het stuk is ingediend in reactie op het gezamenlijke verweerschrift van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeenteraad.
Meer informatie

Zienswijzen ingediend tegen ontwerpkapvergunningen voor meer dan 14.000 bomen
 25 juni 2004
Voor Zuidasdok zijn de ontwerpkapvergunningen ter inzage gelegd. Meer informatie.
De vereniging heeft op 15 november 2016 een zienswijze ingediend op de ontwerpkapvergunning die verleend zal worden door B en W van Amsterdam. De andere ontwerpvergunning betreft de gemeente Ouder-Amstel. Van 3 november 2016 tot en met 14 december 2016 kon een ieder tegen de ontwerpbesluiten schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken. Ook de Bomenstichting heeft een zienswijze ingediend.
Informatie op website Zuidas

Werkzaamheden bouw fietsparkeergarage gestart
De voorbereiding van de bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage is op 6 december 2016 gestart. Op 9 december 2016 heeft Zuidas gereageerd op een aangeplakt A4-tje met een bedroefde reactie. Er was een informatiebijeenkomst voor de buurt op 29 november in de Thomaskerk. Zie de bewonersbrief van 14 november 2016. De vereniging heeft op 10 november 2016 een zienswijze ingediend op de aanvraag voor een watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens de bouw. Op 30 januari 2017 is de vergunning verleend. Het bemalingsadvies is onderdeel van de vergunning. Er moet voor worden gezorgd dat er geen grondwateronderlast voor de bebouwing aan de Minervalaan optreedt. De vergunning is bekendgemaakt in de Staatscourant.
Fietsparkeergarage onder Vijfhoek

Sloop pand Goede Doelen Loterijen

"Een ongebruikt pand is een vereiste voor ons, want veel duurzamer dan nieuwbouw." Gemeente: "De indruk van de vereniging dat zeer weinig van het gebouw blijft staan is onjuist. Het bestaande gebouw blijft grotendeels gehandhaafd, en zal door middel van renovatie en nieuwbouw worden uitgebreid en vernieuwd." Een deel van het pand aan de Prinses Irenestraat wordt nu toch gesloopt. Het sloopproces vindt wel plaats op een duurzame manier.
Toelichting door Goede Doelen Loterijen
Meer informatie historie

Bewonersbrief over werkzaamheden Strawinskylaan fase 3

Op 9 november 2016 is een bewonersbrief verspreid over de werkzaamheden Strawinskylaan fase 3. De noordelijke rijbaan wordt geasfalteerd, een nieuwe chaufeursruimte wordt gebouwd en er komen nieuwe trappen. Eind januari start het GVB met de aanleg van nieuwe wissels. Vanaf 21 november vertrekken alle bussen van Connexion tijdelijk vanaf de Gustav Mahlerlaan bij het Gustav Mahlerplein. Buslijnen 15 en 65 van het GVB vertrekken tijdelijk vanaf de zuidzijde van de Strawinskylaan. Bus 62 ook, maar in de richting van Amsterdam Lelylaan vertrekt bus 62 niet meer vanaf de Strawinskylaan. Deze bus rijdt dan via de De Boelelaan naar Lelylaan. De werkzaamheden duren tot 1 april 2017.
Werk Strawinskylaan

Zienswijze exploitatievergunning Strandzuid 2.0
De vereniging heeft op 7 november 2016 een zienswijze ingediend tegen de aanvraag voor een exploitatievergunning door Strandzuid 2.0.

Inloopspreekuur Zuidas
Elke dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur houden een gebiedsmakelaar en omgevingsmanager Zuidas spreekuur om te reageren op uw vragen, ideeën, opmerkingen of initiatieven voor de Zuidas of de buurten er omheen. Dag en tijd: dinsdag 17.00 - 18.00 uur. Locatie: Market 33, Claude Debussylaan 33.
Meer informatie

Nieuw overzicht met adressen voor melden hinder bouwprojecten en openbare ruimte

Klik hier