Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg

       

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 53
1077 XG  Amsterdam
tel. 020-6625018
e-mail: verbepar@gmail.com


Home
Actueel
Bestuur
Lid worden
Nieuwsbrief

Architectuurwandeling
Geschiedenis

Prinses Irenebuurt in cijfers
Jubileumboek

Parkeren
Bestemmingsplan
Afval
Natuur
Hondenbeleid
De buurtregisseur

Acties tegen lichtreclame
Zuidas
Archief
Links

Fotogalerij
Website

 

Actueel

Gratis planten halen Minervalaan

Op maandag 26 juni 2017 start Nuon met werkzaamheden aan de stadsverwarming in de Minervalaan. De leiding wordt doorgetrokken naar de Rubensstraat. In de aangegeven perken staan planten en bloembollen die we mogen meenemen voor een tweede leven in onze tuinen. Al het groen dat op maandagmorgen 7.00 uur nog in de perken aanwezig is wordt door de aannemer verwijderd. Let op! Niet uit het verkeerde perk halen!

Nieuwe buurtregisseur
Sinds 1 mei 2017 is Vincent Visbeek onze buurtregisseur. Vincent Visbeek is de opvolger van Margriet de Vries, die sedert 2010 onze buurtregisseur was.
Meer informatie

Zuidas wil wel met de Prinses Irenebuurt praten
Meer informatie

Erfpacht: Rekentool en Nota van Beantwoording online na aanpassing Overstapregeling
Meer informatie over de rekentool op website gemeente
Brief 12 april 2017 over vervroegde wijziging Irenebuurt
Archief erfpacht

Uitspraak inzake tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok

In een uitspraak van 26 april 2017 heeft de Raad van State de meeste bezwaren tegen het tracébesluit Zuidasdok afgewezen. Het bestemmingsplan werd in stand gelaten. De minister moet binnen zestien weken enkele gebreken in het tracébesluit herstellen.
Meer informatie

Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde

Het Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde is te vinden door te klikken op: Zuidas-Strawinsky Zuidzijde. Het plan moet de uitbreiding van het WTC mogelijk maken, de transformatie van de voormalige Akzotoren tot een hotel en de uitbreiding van het kantoorvolume van de voormalige Stibbetoren. De twee nieuwe torens worden 2Amsterdam genoemd. De vereniging heeft een zienswijze ingediend. ook buurtbewoners hebben zienswijzen ingediend. Zie ook de zienswijze van de Bomenstichting.

Vereniging verzoekt zwaar verkeer uit de buurt te weren
De vereniging heeft op 17 februari 2017 in een brief aan de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid verzocht ook voor de Prinses Irenebuurt een verkeersbesluit te nemen om zwaar vrachtverkeer uit de buurt te weren, net als in Buitenveldert.
Concept verkeersbesluit weren vrachtverkeer Buitenveldert

Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase

De vereniging heeft op 13 februari 2017 een inspraakreactie ingestuurd op het voorontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase.

Correspondentie over bouwhinder
Brief vereniging 7 november 2016
Brief Zuidas 29 november 2016
Reactie op brief Zuidas 9 december 2016
Richtlijn Bouwlawaai

Werkzaamheden bouw fietsparkeergarage gestart

De voorbereiding van de bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage is op 6 december 2016 gestart. Op 9 december 2016 heeft Zuidas gereageerd op een aangeplakt A4-tje met een bedroefde reactie. Er was een informatiebijeenkomst voor de buurt op 29 november in de Thomaskerk. Zie de bewonersbrief van 14 november 2016. De vereniging heeft op 10 november 2016 een zienswijze ingediend op de aanvraag voor een watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens de bouw. Op 30 januari 2017 is de vergunning verleend. Het bemalingsadvies is onderdeel van de vergunning. Er moet voor worden gezorgd dat er geen grondwateronderlast voor de bebouwing aan de Minervalaan optreedt. De vergunning is bekendgemaakt in de Staatscourant.
Fietsparkeergarage onder Vijfhoek

Zienswijze exploitatievergunning Strandzuid 2.0
De vereniging heeft op 7 november 2016 een zienswijze ingediend tegen de aanvraag voor een exploitatievergunning door Strandzuid 2.0.

Inloopspreekuur Zuidas
Elke dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur houden een gebiedsmakelaar en omgevingsmanager Zuidas spreekuur om te reageren op uw vragen, ideeën, opmerkingen of initiatieven voor de Zuidas of de buurten er omheen. Dag en tijd: dinsdag 17.00 - 18.00 uur. Locatie: Market 33, Claude Debussylaan 33.
Meer informatie

Nieuw overzicht met adressen voor melden hinder bouwprojecten en openbare ruimte

Klik hier