U bent hier:

Dossiers nieuw

Vaststelling Actieplan Geluid 2020-2023

Datum: 2021-02-08

  • Hinder

Bewoners uit de buurt hebben een inspraakreactie gegeven op het ontwerp Actieplan Geluid. Op 5 januari is het vastgesteld in het college van B&W. Het Actieplan Geluid is ook opgenomen op de gemeentelijke internetpagina voor geluid: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/stad-in-balans/geluidsoverlast/. Hier vindt u ook de Nota van Beantwoording die het college heeft opgesteld naar aanleiding van de gehouden inspraak.

Voorafgaand aan de vaststelling van het Actieplan door het college van B&W is het ontwerp Actieplan geagendeerd in de Raadscommissie FED en de gemeenteraad. Dit om ook de raad in de gelegenheid te stellen om wensen en zienswijze ter kennis van het college te brengen. Bij de bespreking in de gemeenteraad op 4 en 5 november zijn twee moties aangenomen: motie 1272 van raadslid Vroege betreffende opeenstapeling van geluid en trillingen en motie 1283 van de raadsleden Ernsting, Vroege Boutkamp en Bakker inzake geluidsoverlast door aso-motoren.  De moties zijn – samen met de reacties hierop vanuit het college opgenomen op de agenda van de raadscommissie FED (Raadscommissie Financiën, Economische Zaken en Duurzaamheid) van 4 februari jl. (zie de TKN lijst, het gaat om de TKN punten 7 en 8).