U bent hier:

Stukken Kapvergunning

Aanleiding

Op 7 december 2021 is aan de gemeente Amsterdam (Zuidas) een kapvergunning verleend voor de kap van 53 bomen aan/rondom de Prinses Irenestraat. De aanleiding is de herinrichting van de westzijde van de Prinses Irenestraat gelijktijdig met de herontwikkeling van perceel aan de Prinses Irenestraat 59-61. Tegen deze kapvergunning is in januari 2022 bezwaar gemaakt. In het kader van de bezwaarprocedure vond op 22 november 2022 een hoorzitting plaats. Tijdens de hoorzitting bleek er aan de zijde van bezwaarden een behoefte te zijn aan inzicht in de huidige stand van zaken en toekomstige plannen voor de herinrichting van de Prinses Irenestraat. In deze notitie wordt dit inzicht voor zover mogelijk gegeven.

Kaplijst en kaptekening Bij de aanvraag is een kaplijst en een kaptekening ingediend waarop is aangegeven welke bomen worden gekapt en waar de te kappen bomen zich bevinden. Deze stukken zijn als bijlagen 1 en 2 bij deze notitie gevoegd.

De gezonde leilindes

De bomen in de kaplijst met nummers 34 t/m 65 betreffen 32 leilindes. Deze leilindes waren geschikt voor verplant maar moesten binnen korte termijn worden verplant omdat anders de verplantbaarheid snel zou afnemen. Het was niet mogelijk om op korte termijn een geschikte locatie binnen de directe omgeving te vinden. Als alternatief zijn verschillende locaties gevonden in Amsterdam Zuidoost. De 32 leilindes zijn in het voorjaar van 2022 verplant naar de volgende locaties (zie bijlage 3 voor foto’s d.d. november 2022):

  • Woudrichemstraat/Wageningendreef: 4 bomen
  • Spakenburgstraat (1107): 11 bomen
  • Stoutenburggracht (1-27): 10 bomen
  • Tabakstraat (speelplein): 7 bomen

De overige bomen

De bomen met nummers 23 t/m 33 (op de kaptekening met blauw omlijnd) + boom 66 zijn in het voorjaar van 2022 gekapt. Hiervoor is tijdig melding gedaan bij de Omgevingsdienst. De kap van de laatste bomen met nummers 13 t/m 22 staat gepland voor eind 2022 of begin 2023.

Op grond van de vergunningvoorschriften dient uiterlijk drie maanden na de laatste kapwerkzaamheden een compensatie- en herplantplan ingediend te worden bij de Omgevingsdienst voor de 53 te herplanten bomen (zie vergunningvoorschrift 1). Indien gewenst kunnen we dit compensatieplan verstrekken aan bezwaarden wanneer het gereed is.

Groene inrichting Prinses Irenestraat

We benadrukken dat het uitdrukkelijk de wens en bedoeling is van Zuidas om de Prinses Irenestraat een zo groen mogelijk inrichting te geven. De groene ontwerpplannen voor de Prinses Irenestraat zijn o.a. ingegeven door het Plan Groene Zuidas (vastgesteld op 18 oktober 2017).

In het Schetsontwerp (Groene Beek, bijlage 4) is te zien waar de groene inrichting wordt gerealiseerd. Ook is het aantal bomen dat wordt geplaatst ingetekend in het ontwerp. Dit ontwerp is in de afgelopen maanden verder uitgewerkt tot een Voorlopig ontwerp (mei 2022) dat is vastgesteld door Directie Zuidas op 27 september 2022, bijlage 5. In het Voorlopig ontwerp is de inrichting verder uitgewerkt en is ook de beoogde boomkeuze nader uitgewerkt (zie pagina 24 en verder). Hiermee wordt voldaan aan de herplantplicht uit de omgevingsvergunning van 7 december 2021. Ter indicatie van de toekomstige groene uitstraling kan worden gewezen op de afgeronde inrichting van de oostzijde van de Prinses Irenestraat ter hoogte van de Nationale Postcode Loterij.

Conclusies en vervolg

  • De gezonde leilindes zijn op verschillende locaties in Zuidoost verplant.
  • Het is de uitdrukkelijke bedoeling van Zuidas om de gekapte bomen zoveel mogelijk te herplanten in de Prinses Irenestaat te herplanten.
  • De plannen voor de Prinses Irenestraat voldoen aan het Plan Groene Zuidas.
  • Indien gewenst kan het afgeronde en goedgekeurde compensatie- en herplantplan worden nagezonden aan bezwaarden.
  • We merken op dat de duur van de compensatiemaatregelen grotendeels afhankelijk is van de herontwikkeling van PI59.

Bijlagenlijst: