Dossier Hinder

Update 8 september 2020: cumulatie van bouwhinder, nieuwe geluiden.
Er zijn nieuwe cumulatieve geluidsnormen in voorbereiding die grote gevolgen kunnen hebben voor bouwprojecten in de buurt. Hier lees je de gepubliceerde antwoorden van het College op schriftelijke vragen van D66 hierover.

Update 6 april 2020
De gemeente heeft een ontwerpplan geschreven: 'Actieplan Geluid 2020-2023'.
Lees hier het document en stuur een mail aan bestuur@irenebuurt.nl als je mee wilt werken aan onze zienswijze!

Update 17 december 2018
Op last van de Amsterdamse gemeenteraad zijn in juni 2017 op de grens van Zuidas en Irenebuurt drie geluidsmeters van de firma Munisense geplaatst die permanent het omgevingsgeluid registreren om zodoende de lawaaioverlast van bouwactiviteiten in het Zuidasgebied in de gaten te houden. De meters staan respectievelijk: op het dak AICS, op de hoek Pr. Irenestraat/Minervalaan en op het dak van het St. Nicolaaslyceum.
Op de site https://opendata.munisense.net is een samenvatting van de dagelijkse meetresultaten te zien: klik op het meetpuntensymbool rechtsboven en selecteer uit de lijst het meetpunt: “Noise Amsterdam Zuidas”. Klik daarna op één van de drie locaties. De grafiek toont het geluids-daggemiddelde (LAeq, dikke blauwe lijn) en het specifieke geluidsniveau op een willekeurig tijdstip, beide in Decibels, dB(A).
Wat dit betekent verduidelijkt een tabel uit het Bouwbesluit 2012 van de maximaal toegestane blootstellingsduur door bouwlawaai: https://www.infomil.nl/onderwerpen/geluid/regelgeving/bouwbesluit-2012/bouwlawaai/#Blootstellingsduur
VIA overlegt regelmatig met gemeente en Zuidas over de meetresultaten en geconstateerde geluidsoverlast. Handhaving van de wettelijke normen is volgens de overheid niet altijd haalbaar, ondanks de gemeten, frequente overschrijdingen van grenswaarden. Dit omdat de geregistreerde geluidsniveaus niet altijd te relateren zijn aan één specifieke bron/oorzaak. Desondanks is VIA wel positief over het continue meten van het geluid om in ieder geval objectief overschrijdingen van de geluidsnormen te kunnen vaststellen. Bovendien weten bouwers dat geluidsniveaus gemeten worden en dit werkt tot op zekere hoogte preventief. 

Update 25 november 2018: aanvullende maatregelen zuidasdok (raadsadres)
Klik hier voor het niewsitem.

Bezwaar tegen gevelreclame Hogan Lovells ingetrokken
De vereniging heeft op 29 augustus 2017 een bezwaarschrift ingediend tegen de omgevingsvergunning die aan Hogan Lovells is verleend voor het plaatsen van een gevelreclame op het Atrium. Ook acht buurtbewoners hebben bezwaar ingediend. Een reclame-uiting moet een ingetogen chique uitstraling hebben en terughoudend in omvang, kleur en lichtniveau zijn. De productinformatie in de vergunningaanvraag was onduidelijk over de kleur en de verlichting. De vrees bestond dat de reclame hinderlijk en aandachttrekkend voor de bewoners van de Prinses Irenebuurt zou zijn, vooral 's avonds en 's nachts. De bezwaren zijn op 13 december 2017 ingetrokken, nadat afspraken waren gemaakt over het verminderen van de luminantie en het toepassen van een dimmer. De luminantie zal worden verminderd zoals uiteengezet in een brief van het bedrijf Haaxman Lichtreclame van 10 november 2017. Ook zal een dimmer aan de installatie worden toegevoegd. Op 17 februari 2018 is het logo geplaatst.
Criteria voor gevelreclame in de Zuidas.

logohoganlovells.jpghoganlovellsreclame170218.jpgfotomontagegevelreclamehoganlovells.jpg

Nieuw geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen
De gemeente Amsterdam heeft nieuw geluidbeleid ontwikkeld voor evenementen. Dit beleid is een belangrijk onderdeel van het evenementenbeleid. De vereniging heeft op 21 september 2017 een inspraakreactie ingediend. Er waren ruim 300 inspraakreacties. Op 11 januari 2018 vond behandeling plaats in een commissievergadering. Een aantal te behandelen documenten is ook hieronder te downloaden.
Commissieflap
Nota van beantwoording
TAC-advies
Locatieprofielen (17 MB)
Richtlijn duurzaamheid evenementenvergunningen
Beleidsregel 
Rapportage geluidsbeleving 2017