U bent hier:

Historie Parkeren

Juni 2013: Voorgesteld parkeersysteem: max. 3 bewonersvergunningen en 2 bezoekersvergunningen

Maandag 3 juni 2013 was er een extra algemene ledenvergadering speciaal gewijd aan de voorgestelde nieuwe parkeerregeling. 

Klik hier voor de uitnodiging. Nadat de oproep tot de vergadering was gedaan, werd bekend dat het dagelijks bestuur van het stadsdeel bereid is de prijs van de vergunningen aan te passen naar € 420,- per bewonersvergunning per jaar (was € 480,-) en naar € 100,- voor een bezoekersvergunning (was € 120,-). Evenals nu het geval is, zal van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur alleen met een vergunning kunnen worden geparkeerd als het voorstel wordt aanvaard. Het is een experiment gedurende een jaar, ingaande op 1 januari 2014 (deze datum is uiteindelijk 1 maart 2014 geworden). Klik hier voor een toelichting van de stadsdeelwethouder. Het voorstel is op 11 juni 2013 besproken in de commissie Leefomgeving. De commissie ging akkoord met het voorstel. Wel werd het wenselijk geacht dat twee bezoekersvergunningen in plaats van één kunnen worden aangevraagd. Het voorstel dat aan B en W is voorgelegd, is nu dat bewoners maximaal drie bewonersvergunningen mogen aanvragen en twee bezoekersvergunningen. Klik hier voor het verslag van de commissievergadering.

Stadsdeel Zuid heeft op 16 april 2013 een informatiebrief verspreid met een voorstel om het belangenhebbendenparkeren in de Prinses Irenebuurt aan te passen. Een informatie-avond werd op 6 mei gehouden. Lees de brief van het bestuur. Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst.

Onderstaande teksten zijn afkomstig van de allereerste website van de vereniging (2006 en ouder)

Het onderwerp parkeren is een hot issue in de Irenebuurt. In het navolgende wordt de voorgeschiedenis uit de doeken gedaan. In de woonstraten van de Prinses Irenebuurt geldt een regeling van belanghebbenden- parkeren. Parkeren is op werk- en zaterdagen tot 20.00 uur alleen mogelijk voor bewoners en hun bezoekers met een speciale parkeerkaart. Deze regeling is in 1986 tot stand gekomen om parkeeroverlast door het WTC zoveel mogelijk te beperken. Het is echter niet zeker of de regeling nog lang zal gelden. In 2002 stelde Stadsdeel ZuiderAmstel het Uitwerkingsbesluit fiscaal betaald parkeren stadsdeel ZuiderAmstel 2002 waarin de regeling niet is terug te vinden.

In de toelichting op dit besluit is vermeld dat in onze buurt per 1 april 2003 betaald parkeren zal worden ingevoerd. De buurtvereniging en een groot aantal bewoners willen de huidige regeling behouden en hebben daarom bezwaar gemaakt tegen het uitwerkingsbesluit. Zie het aanvullend bezwaarschrift.  

Eind 2002 bleek dat het stadsdeel bezig is met de voorbereiding van een Nota Parkeren in ZuiderAmstel. Onze advocaat heeft bij brief van 13 december 2002 gevraagd of dit betekent dat in afwachting van de besluitvorming over de nota geen wijziging van de parkeersituatie in onze buurt zal plaatsvinden. Een ambtenaar van het stadsdeel heeft dit in een brief van 23 december 2002 tegengesproken. Daarom is door onze advocaat een verzoek om voorlopige voorziening ingediend teneinde te voorkomen dat het betaald parkeren op 1 april 2003 wordt ingevoerd. Aangezien het stadsdeel liet weten dat de huidige regeling nog geldig zou blijven tot 1 juli 2003 is het verzoek om voorlopige voorziening weer ingetrokken.

Op 13 februari 2003 heeft de vereniging ingesproken op de commissievergadering over de Nota Parkeren in ZuiderAmstel.

Lees de inspraakreactie. De vereniging heeft ook zeer uitvoerig schriftelijk op de parkeernota gereageerd. Op 20 februari 2003 hield het Stadsdeel een informatieavond over de parkeernota.

De hoorzitting over het bezwaarschrift heeft plaatsgevonden op 25 februari 2003. Toelichting Mr. S. Levelt, uitgesproken op de hoorzitting.

Op 15 april 2003 heeft het Dagelijks Bestuur op het ingediende bezwaarschrift beslist. De bezwaren tegen het Uitwerkingsbesluit fiscaal betaald parkeren stadsdeel ZuiderAmstel 2002 zijn niet-ontvankelijk verklaard. De bezwaren tegen de verkorting van de geldigheidsduur van de parkeerkaarten zijn deels gegrond verklaard. In verband hiermee heeft het Dagelijk Bestuur besloten tot een overgangstermijn tot 31 maart 2004 waarin de parkeerkaarten nog geldig zijn wanneer definitief wordt besloten tot invoering van betaald parkeren in onze buurt.

Op 6 mei 2003 hebben de vereniging en een groot aantal bewoners de gemeente Amsterdam gedagvaard teneinde in een civiele procedure voor elkaar te krijgen dat het invoeren van betaald parkeren in onze buurt wordt voorkomen. Helaas heeft de rechtbank de vordering afgewezen. In het hoger beroep wordt het arrest van het hof afgewacht. De parkeerkaarten van bewoners uit de Prinses Irenebuurt blijven geldig totdat het hofuitspraak heeft gedaan. 

Er loopt ook een bestuursrechtelijke procedure: het beroep tegen de beslissing op het bezwaarschrift tegen de invoering van betaald parkeren zoals voorgesteld in het 
Uitwerkingsbesluit fiscaal betaald parkeren stadsdeel ZuiderAmstel 2002
Op 25 januari 2006 heeft de rechtbank uitspraak in de bestuursrechtelijke procedure gedaan: het beroep is ongegrond verklaard. 
pleitnota mr. Levelt (namens vereniging) 
pleitnota mr. Donker (namens stadsdeel)
uitspraak rechtbank 25 januari 2006

Processtukken civiele procedure 
dagvaarding
conclusie van antwoord
conclusie van repliek
conclusie van dupliek
vonnis 6 oktober 2004
memorie van grieven
memorie van antwoord
schriftelijk pleidooi mr. Levelt
schriftelijk pleidooi mr. Ter Haar
arrest verwacht in mei 2006