U bent hier:

Fietsersbond

Update 25 januari 2023

Zienswijze Fietsersbond op ontwerp bestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022

De zienswijze is gebaseerd op het bestemmingsplan dat te raadplegen is op de website van de Zuidas: https://zuidas.nl/blog/2022/12/07/ontwerp-bestemmingsplan-zuidas-zuidasdok-2022-ter-inzage/

De Fietsersbond heeft overleg gehad met en input gegeven aan de Projectgroep Mobiliteitsplan Zuidflank Duurzaam Bereikbaar. Hieruit zijn een aantal vragen en opmerkingen naar voren gekomen die – door onduidelijkheid over fietsverkeer in de Zuidas c.q. Zuidasdok – ook zijn effect zal hebben op de Irenebuurt. Voor de uitgebreide en volledige zienswijze verwijzen wij naar de brief die is opgesteld door Frans Nieuwenhuis en Dick de Jongh.

 1. Ouderkerkerdijk
  De Provincie Noord-Holland benoemde het probleem bij de Ouderkerkerdijk in het vooroverleg (zie nota vooroverleg dd. 6 april 2022). Zij gaven aan: “Ter hoogte van de Amstel wordt de verkeersbestemming van de Ouderkerkerdijk 15 meter naar het zuiden verlegd. De grens van deze bestemming loopt dan door NNN terrein, waardoor ongeveer 1.327 m2 van het NNN wordt afgesnoept”. Naar aanleiding van de bovenstaande opmerking is aangegeven dat het betreffende onderdeel geen deel meer uitmaakt van het plangebied Zuidas-Zuidasdok 2022. Echter in Besluit [van Ontwerptracébesluitbesluit Zuidasdok (wijziging 2022)] staat onder artikel 6, lid 2 nog: “Ouderkerkerdijk Inpassing fietsstraat met auto te gast”. In deel III van Ontwerpbesluit wordt in de toelichting (op basis van de kaarten) op pagina 20, 21 en 38/39 de nieuwe situatie beschreven. Het lijkt erop dat de fietsstraat binnen het plangebied valt. Klopt dat?

  Graag informatie over de realisatie van de fietsstraat en de wijziging van de plangrens. In de oude situatie staat keurig de aansluiting van fietspad met het fietspad over de Amstel (kleur bruin). In de nieuwe situatie staat wel een aansluiting, maar het betreffende fietspad over de Amstel is niet bruin gekleurd. Blijft dat fietspad over de Amstel daar liggen? Of wordt er een nieuw fietspad inclusief het noodzakelijke voetpad gerealiseerd over de Amstel en wie regelt dat?

  In ieder geval heeft het fietspad over de Amstel een veel hogere status (plusnet fiets Amsterdam) dan de fietsstraat en telt veel meer fietsers, het is de doorgaande route, en deze fietsers komen met hoge snelheid van de brug. De kruising met de fietsstraat dient voor de veiligheid zodanig vormgegeven te zijn dat de doorgaande route voorrang heeft.
 2. Oprit fietspad langs het Amstelpark naar de brug over de Amstel
  In aansluiting op punt 1. nog het volgende Het is onduidelijk hoe de oprit langs het Amstelpark naar de brug loopt. Ook is onduidelijk of de afrit naar de Amstel (is een voetpad) gehandhaafd blijft. Hoe gaat het fietspad lopen en wat wordt er van het Amstelpark “afgesnoept”.
  Hoe dan ook is een goede voet- en fietsverbinding tussen de Amsteldijk en het fietspad over de Amstel noodzakelijk. Graag duidelijkheid over deze punten.
 3. Beatrixpark, Groene Zoom en ingang tunnel naar Vivaldistraat.
  Voor de oost-west fietsroute is het Groene Zoom fietspad, dat aansluit op de Beatrix- en Irenebuurt fietsroute (en verder) van essentieel belang. Bij de overgang van de Groene Zoom naar Beatrixpark bij de geplande onderdoorgang naar de Vivaldistraat zijn de diverse kaarten (volkomen) onduidelijk. Hoe wordt het daar ingericht? Waarom is daar een kleine uitstulping van het plangebied Zuidasdok? Het laatste stuk van de Groene Zoom (fietspad en voetpad) valt binnen de plangrens. Hoe loopt dat fiets- en voetpad? Bij de ingang van het tunneltje van het Beatrixpark naar de Vivaldistraat staat in sommige tekeningen een groenblokje (groenbestemming?). Wat betekent dat? Het fietspad loopt daar toch door naar de Prinses Irenestraat? Wij vinden nergens in de (uiterst summiere) toelichting een verdere verduidelijking. Graag duidelijk tekeningen met toelichting van de situatie ter plaatse zoals die behoren bij een bestemmingsplan. In de plannen van de Zuidas staat er een zuidelijk fietspad gepland van de ingang van het tunneltje naar de Christian Neefestraat (dus langs het dok). Dit voorgestelde fietspad valt binnen het plangebied van het Zuidasdok en zou dus genoemd moeten worden in het bestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok. Hetzelfde geldt voor de inrichting van de Christian Neefestraat waar ook een fietspad is gepland. Graag duidelijkheid daarover
 4. Brug over de Schinkel
  Bij de Schinkelbrug is het ook volkomen onduidelijk. Het voorgestelde fietspad over de Schinkel aan de zuidzijde van de A10 is nergens aangegeven. Graag ook dit voorstel in het bestemmingsplan en de plankaart opnemen. Tenslotte is in het Mobiliteitsplan Zuidflank een brug opgenomen over de Amstelveenseweg in het verlengde van het fietspad over de Schinkel. Het verzoek is dit fietspad zo aan te brengen dat een verlenging op hoogte naar de toekomstige brug goed mogelijk is.