U bent hier:

Strawinsky Zuid

Update 27 juli 2022: Vorderingen Tower 10 WTC
Zie hier de informatiebrief die rond werd gebracht in onze buurt.

Update december 2021: wachten op masterplan WTC
Zie hier de informatiebrief van 6 december 2021 van Victor Everhardt waarin hij aangeeft dat het plan is om in het eerste kwartaal met een integraal masterplan te komen.

Update mei 2021: brief van Victor Everhardt aan commissie Ruimtelijke Ordening
Waar oh waar komen die torens voor Mathijs ??? Lees hier de brief van de wethouder aan de gemeenteraad over WTCtorens.
De 'voice-over' bij deze brief van onze buurtgenoot Lieneke Meurs: "Mij valt op dat in deze tekst meer en andere informatie wordt gegeven dan in de brief voor buurtbewoners van 1 april. Er is kennelijk (correct, red.) met Zuidasdok overleg geweest over tijdelijk gebruik van gebied dat binnen het Tracébesluit valt als bouwterrein. Het gehele Mathijs Vermeulenpad valt binnen dat besluit en heeft een eigen bestemmingsplan. Dit suggereert dat de uitbreiding van het gebouw aan de zuidzijde aan het Mathijs Vermeulenpad geheel binnen het Bestemmingsplan Strawinsky Zuidzijde gaat plaatsvinden. Er is in de brief ook alleen sprake van herziening van één, “het”,  bestemmingspIan."

Update 15 aprl 2021: WTC Amsterdam wil deel slopen en nieuwe torens bouwen
Klik hier voor het artikel in het Parool (pdf). Of hier voor de plaatsing op de website van het Parool.

Update 8 april 2021: reactie buurtgenoot L Meurs op uitnodiging WTC 'bijpraat'
"Met verbazing heb ik kennisgenomen van de uitnodiging een beetje digitaal te mogen mee tafelen over wensen van CBRE/WTC tot nog meer uitbreiding, nu aan de zuidzijde. Het complex zou dateren uit de jaren’80 van de vorige eeuw. Dat lijkt op geschiedvervalsing. Voor de kennisopbouw van Domingo: Zuidas medewerkers ga ik hier wat uitvoeriger op in. Tot goed begrip van de weerstand binnen de buurt.
 Geboren in de eerste helft van de vorige eeuw werkt mijn geheugen nog prima. Het WTC complex, zie plaatje, zag er in die eeuw heel anders uit. Zoals het er nu bijstaat dateert het complex uit begin van deze eeuw. Eind jaren negentig zijn mevrouw Shaya en ik als bestuursleden van de buurtvereniging op uitnodiging van de voorzitter van stadsdeel Zuid mee geweest naar Londen met een hele delegatie van architecten, ontwikkelaar, eigenaar en gemeente om de nieuwbouw plannen te vernemen en diverse stationsomgevingen te bekijken.
Wij hebben terug in Amsterdam lang en participerend om de tafel gezeten. Diverse malen zijn wij daarna bij de neus genomen door de kongsi Gemeente/WTC.
De E-toren werd nooit in het overleg dat over renovatie ging ingebracht en kwam er ineens. Bijlage 2 (niet beschikbaar). De problemen daarbij werden ontkend.  De H-toren werd toegevoegd tijdens het proces. Bij Raad van State in beroep o.a. omdat het totale volume het in het Streekplan toegestane aantal vierkante meters overschreed. Werd ontkend. Een enkel jaar later werd het erfpachtcontract met WTC herzien “omdat er meer vierkante meters waren gebouwd”. Allerlei bezwaren die weggewimpeld waren bleken bij de vaststelling van het bestemmingsplan Zuidplein toch aanwezig. Zie column, bijlage 3. Alleen omdat de jurist van de gemeente mij gelijk gaf zijn er al deze jaren geen auto’s dwars over het Zuidplein gereden. In het nieuwe stations-ontwerp komt daar een brede zebra, want de auto’s moeten erlangs. Nu ook over een “plein” op het Mathijs Vermeulenpad. Voor een fietsdoorgang door het station zou geen ruimte zijn, voor een fietsenstalling ineens wel. Nu begrijp ik waarom, die ruimte op het Mathijs Vermeulenpad is nodig voor het WTC.
 De filosofie van het WTC? Wie gelooft daar nog in?  CBRE/ WTC gingen in beroep tegen het Tracébesluit Zuidasdok. Allerlei: te dicht op de belendingen, polderconstructie parkeerkelder liep gevaar, de Eemszandlaag zou openbarsten, het loading dock moet permanent toegankelijk blijven enzovoorts. Zie Verweerschrift overheid voor een samenvatting.
En nu zelf lekker bouwen daar?
Het bestemmingsplan Strawinsky Zuid, noch het bestemmingsplan Zuidasdok voorzien in deze mogelijkheid. De bestemming ten zuiden is, zie Artikel 13 van de regels, in de eerste plaats Waterstaat- Waterkering. Daar mag in het belang van de Prinses Irenebuurt niet aan getornd worden. In het ontwerp voor Zuidasdok van Zuidplus was over de gehele lengte van het dok een drainage transportriool voorzien. De nieuwe aannemer dient dit ook op te nemen in het ontwerp. Die ruimte moet er dan wel zijn.
 Het is in mijn ogen dus een beetje bedrieglijk om de buurt te laten meepraten over een groene prettige openbare verblijfsruimte terwijl de grootste opgaven onder de grond liggen."