Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg
                               Henriëtte Bosmansstraat 53  1077 XG Amsterdam
                                                        www.irenebuurt.nl

Stadsdeel ZuiderAmstel
Dagelijks bestuur
Postbus 74019
1070 BA  Amsterdam

                                                                                                  Amsterdam, 26 maart 2009

Zienswijze EVE/0148/09 – Amsterdam RAI - evenement In Qontrol  

Geachte heren,

Hierbij dienen wij onze zienswijze in bij de aanvraag met bovenvermeld kenmerk voor het dance-event In Qontrol 2009 in de nacht van zaterdag 25 april 2009 vanaf 21.00 uur tot zondag 26 april 2009 om 07.00 uur in Amsterdam RAI.

Onze zienswijze heeft met name betrekking op de geluidsoverlast die dit evenement zal veroorzaken.

In de bij de vergunningaanvraag behorende externe organisatieopzet is vermeld dat het maximale geluidsniveau, zoals dat is bepaald in de milieuvergunning van Amsterdam RAI, bepalend zal zijn voor het niveau dat tijdens het evenement wordt gehanteerd.

Wij verzoeken u om bij de aanvrager na te gaan of ontheffing van de geluidsvoorschriften van de milieuvergunning zal worden gevraagd. Indien onverhoopt, in strijd met de vergunningaanvraag, ten behoeve van het evenement ontheffing van de geluidsvoorschriften van de milieuvergunning van Amsterdam RAI zal worden gevraagd, verzoeken wij u om te bewerkstelligen dat de conceptontheffing ons tijdig wordt toegezonden, opdat wij in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen. Tevens verzoeken wij u er bij de wethouder milieu op aan te dringen dat de ontheffing niet meer, zoals de vorige keer het geval was, pas twee dagen voor het evenement wordt verleend, omdat dit het verkrijgen van een eventueel noodzakelijke voorlopige voorziening onredelijk bemoeilijkt.

Van belang is, gezien de geluidsoverlast bij vorige evenementen door lage tonen (bas), dat voor alle hallen, dus ook de Parkhal, de norm voor basgeluid op maximaal 115 dB(C) zal worden gesteld en dat deze norm wordt gehandhaafd. Gezien het feit dat gebleken is dat de wethouder milieu van de centrale stad geen boodschap heeft aan verzoeken van de buurt en van de stadsdeelvoorzitter om de norm voor basgeluid in de Parkhal op maximaal 115 dB(C) te stellen, menen wij dat u de vergunning dient te weigeren op grond van artikel 2.43 aanhef en onder f  Algemene Plaatselijke Verordening 2008. Van het evenement is immers een onevenredige belasting voor het woon- of leefklimaat in de omgeving te verwachten.

De mededeling van uw medewerkster Felicia Mallens in haar e-mail aan onze voorzitter van 24 maart jl. dat het aantal klachten tijdens het laatst gehouden dance-event relatief gering was (minder dan 10) en dat het weigeren van de evenementenvergunning onder dergelijke omstandigheden niet mogelijk is, onderschrijven wij niet. Het laatst gehouden dance-event was het event Dirty Dutch van 20 december 2008. In de nacht van 20 op 21 december 2008 was het echter zeer koud en was er een zeer sterke westenwind waardoor de geluidsoverlast binnen de perken bleef. Tijdens het daarvóór gehouden dance-event regende het echter klachten. Dit was het dance-event In Qontrol 2008 dat gehouden werd op 19 april 2008. Door de onderhavige aanvraag dreigt een herhaling van deze catastrofale nacht. De klachten over geluidsoverlast in deze nacht hebben uitgebreid in de kranten gestaan. U kunt hier naar onze mening niet aan voorbij gaan.

Voorbereiding: volgens de aanvraag wil men al op de voorafgaande woensdag met opstellen en inrichten beginnen. Wij verzoeken u in de voorwaarden op te nemen dat het testen van de geluidsapparatuur beperkt zal blijven tot een minimum en uitsluitend overdag zal plaatsvinden.

Wij verzoeken u zowel in de Rivierenbuurt als in de Prinses Irenebuurt een bewonersbrief te verspreiden, met vermelding van klachtennummers.

Conclusie
Van het evenement is een onevenredige belasting voor het woon- of leefklimaat in de omgeving te verwachten. Wij verzoeken u de aanvraag te weigeren.

Hoogachtend,

 

J.E. Shaya                       D. van Mourik
voorzitter                         penningmeester