Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg
                               Henriëtte Bosmansstraat 53  1077 XG Amsterdam
                                                        www.irenebuurt.nl

Stadsdeel ZuiderAmstel
Dagelijks bestuur
Postbus 74019
1070 BA  Amsterdam

                                                                                                  Amsterdam, 2 december 2008

Zienswijze EVE/1379/08

Geachte heren,

Hierbij dienen wij onze zienswijze in bij de aanvraag met kenmerk EVE/1379/08 voor het dance-event Dirty Dutch in de nacht van zaterdag 20 december 2008 vanaf 21.00 uur tot zondag 21 december 2008 om 07.00 uur in Amsterdam RAI.

Onze zienswijze heeft met name betrekking op de geluidsoverlast die dit evenement zal veroorzaken.

In de organisatieopzet is vermeld dat het maximale geluidsniveau, zoals dat is bepaald in de milieuvergunning van Amsterdam RAI, bepalend zal zijn voor het niveau dat tijdens het evenement wordt gehanteerd. Wij hebben echter begrepen dat ten behoeve van het evenement bij B en W van Amsterdam ontheffing van de geluidsvoorschriften van de milieuvergunning van Amsterdam RAI zal worden gevraagd. Wij verzoeken u om te bewerkstelligen dat ons de conceptontheffing wordt toegezonden, opdat wij in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen. Van belang is, gezien de geluidsoverlast bij vorige evenementen door lage tonen (bas), dat voor alle hallen, dus ook de Parkhal, de norm voor basgeluid op maximaal 115 dB(C) zal worden gesteld en dat deze norm wordt gehandhaafd.

Wij hebben bezwaar tegen het voornemen om vuurwerk af te steken, gezien de luchtvervuiling en geluidsoverlast die dit zal geven.

Voorbereiding: volgens de aanvraag wil men al op de voorafgaande woensdag met opstellen en inrichten beginnen. Wij verzoeken u in de voorwaarden op te nemen dat het testen van de geluidsapparatuur beperkt zal blijven tot een minimum en uitsluitend overdag zal plaatsvinden.

Wij verzoeken u zowel in de Rivierenbuurt als in de Prinses Irenebuurt een bewonersbrief te verspreiden, met vermelding van klachtennummers.

Hoogachtend,

 

J.E. Shaya                       D. van Mourik
voorzitter                         penningmeester