GEMEENTE AMSTERDAM
Behandelnummer W08/10827DMB2008
Dossiernummer 9351-003

ONTHEFFING GELUIDSVOORSCHRIFTEN

ONDERWERP
Inrichting:       tentoonstelling- en congrescentrum onder de naam Amsterdam RAI B.V. (verder: de RAI)
Adres:            Europaplein 8
Plaats:           Amsterdam
Exploitant:     Amsterdam RAI B.V.
Adres:           Postbus 77777
Plaats:           1070 MS AMSTERDAM

Voor deze inrichting geldt een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer van 15 december 1999, nummer L01/7001 MD 1997. Daarnaast gelden er ook nog een aantal veranderingsvergunningen.

INLEIDING
Op 22 februari 2008 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam een verzoek om ontheffing van de geluidsvoorschriften van Amsterdam RAI B.V. ontvangen voor het houden van het evenement In Qontrol 2008. Het gaat om een nachtelijk dance evenement op 19 april 2008 van 21:00 tot 07:00 uur, georganiseerd door ID&T/ In Qontrol B.V.
Op 4 maart 2008 is de aanvraag aangevuld met inhoudelijke informatie over het soort evenement en de indeling van de te gebruiken hallen. De Holland-, Randstad-, Delta- en Parkhal zullen voor dit evenement worden ingericht.
Op 25 februari en op 10 maart 2008 is met de vergunninghouder overleg geweest over het te nemen besluit en de daaraan verbonden voorschriften. In deze overleggen hebben wij meegedeeld dat in de ontheffing voor In Qontrol 2008 dezelfde geluidsnormen zullen worden opgenomen als het evenement Thunderdome welke eind vorig jaar plaatsvond.

OVERWEGINGEN
In de RAI mogen jaarlijks maximaal twee nachtelijke dance evenementen worden gehouden. Genoemde revisievergunning biedt de mogelijkheid hiervoor ontheffing te verlenen van de geluidsnormen. Aan deze ontheffing worden maximale geluidsnormen, technische maatregelen en gedragsvoorschriften verbonden. Bij dance evenementen worden daarnaast ook nog eens normen voor het basgeluid opgenomen.
De nachtelijke dance evenementen worden slechts in een aantal hallen van het RAI-complex gehouden. In eerder verleende geluidsontheffingen voor dergelijke evenementen is de akoestische situatie van alle hallen - door onder meer grootte en ligging in het complex - verschillend beoordeeld. De Parkhal is het verst van woningen gelegen. Bij de nachtelijke dance evenementen werd dan ook in de Parkhal ten opzichte van de andere hallen een iets hogere norm voor zowel het equivalente geluidsniveau (uitgedrukt in dB(A)) en als het basgeluid (uitgedrukt in dB(C)) toegestaan.

In Qontrol 2007
Tijdens het dance-evenement In Qontrol 2007 in de nacht van 14 op 15 april 2007 zijn er veel klachten over geluidsoverlast geweest. Uit de geluidsmetingen die door ons zijn uitgevoerd bleek dat de geluidsnormen (ook het basgeluid) fors werden overschreden. Er is toen een proces verbaal opgemaakt.

Thunderdome 2007
In de nacht van 15 op 16 december 2007 stond het tweede nachtelijke dance evenement voor 2007 gepland, namelijk Thunderdome 2007. De ervaringen bij In Qontrol 2007 zijn voor ons reden geweest om in de geluidsontheffing voor Thunderdome de maximale geluidsnormen (ook voor het basgeluid) aan te scherpen en daarnaast voor het beheersen van het geluid strengere gedragsregels op te nemen. De norm voor basgeluid werd nu - in tegenstelling tot voorheen, namelijk 120 dB(C) voor de Parkhal en 118 dB(C) voor de overige hallen - voor alle te gebruiken hallen, inclusief de Parkhal, 115 dB(C). De geluidsnormen (ook voor basgeluid) zijn die nacht niet overschreden en Thunderdome bleek aanzienlijk minder klachten op te leveren, slechts een tiental.
Gelet hierop hebben wij in het vooroverleg van 25 februari 2008 aan de RAI dan ook meegedeeld dat wij voornemens zijn om in de ontheffing voor In Qontrol 2008 dezelfde geluidsnormen als bij Thunderdome op te nemen.

ZIENSWIJZE
1. Naar aanleiding van onze mededeling in het vooroverleg van 25 februari 2008 heeft de RAI hierop als volgt gereageerd.
De organisator van Thunderdome 2007 heeft veel klachten van bezoekers gehad over de kwaliteit van het geluid. Het ging dan voornamelijk over de bastonen. De RAI vindt daarom dat in de ontheffing voor In Qontrol 2008 weer de norm van 118 dB(C) voor basgeluid moet worden opgenomen. Deze norm heeft vóór In Qontrol 2007 tot relatief weinig klachten geleid. Verder zal de RAI, in samenwerking met de organisator ID&T / In Control BV, net als bij Thunderdome 2007 dezelfde inspanning verrichten om het geluid gedurende dat evenement te beheersen. Zo zal zij wederom gebruik maken van een speciaal geluidrichtsysteem en zal een onafhankelijk akoestisch bureau tijdens het gehele evenement geluidmetingen uitvoeren.

Ad 1. Zoals we hierboven reeds hebben verwoord zijn na de ervaringen van In Qontrol 2007 bij Thunderdome 2007 de normen voor het equivalente geluidsniveau en het basgeluid aangescherpt tot respectievelijk 100 dB(A) en 115 dB(C). Deze normen golden voor álle te gebruiken hallen, inclusief de Parkhal. Daarnaast zijn ter bevordering van de naleefbaarheid en de handhaafbaarheid van deze normen strengere gedragsregels in de ontheffing voor Thunderdome vastgelegd. Zo diende volgens voorschrift 8 van die ontheffing een geluidstechnicus namens de vergunninghouder ervoor te zorgen dat de geluidsbelasting per zaal tijdens het evenement altijd binnen de geluidsgrenswaarden blijft. De kans op onacceptabele hinder en de mate van eventuele gevallen van optredende hinder in de woonomgeving hebben wij naar onze mening hierdoor tot het mogelijke minimum teruggebracht. Gebleken is bovendien dat het evenement Thunderdome tot een gering aantal klachten heeft geleid. Reden voor ons om in deze ontheffing wederom voor álle te gebruiken hallen een norm van 115 dB(C) voor het basgeluid toe staan. Echter, vóór Thunderdome 2007 golden in de geluidsontheffingen voor dance evenementen altijd verschillende normen in de te gebruiken hallen. Door de gunstige ligging van de Parkhal in het RAI-complex - het verst van woningen - kon namelijk in deze hal voor zowel het equivalente geluidsniveau als het basgeluid een hogere norm, namelijk 102 dB(A) en 120 dB(C), worden toegestaan. In de overige hallen gold respectievelijk de norm van 100 dB(A) en 118 dB(C). Bij Thunderdome 2007 is deze akoestische differentiatie niet toegepast. Vanwege het feit dat de akoestische situatie van de hallen verschillend is en hierdoor vóór Thunderdome 2007 in de Parkhal altijd een ruimere norm werd toegestaan, zijn wij van mening dat in de ontheffing voor In Qontrol 2008 alléén voor de Parkhal een norm van 118 dB(C) kan gelden.

2.  De heer D. Bezooijen, Reitzstraat 5D - heeft op 7 maart 2008 zijn zienswijze op de aanvraag voor een evenementenvergunning (kenmerk EVE/0009/08) voor dit evenement bij het stadsdeel ZuiderAmstel ingediend. Omdat de zienswijze geluid betreft wordt die in deze ontheffing behandeld.
Deze zienswijze betreft kort samengevat de geluidsoverlast die de heer Bezooijen bij het evenement In Qontrol 2007 heeft ervaren en daarom vindt dat In Qontrol 2008 geen doorgang moet vinden.

Ad 2. In de milieuvergunning van de RAI is de mogelijkheid opgenomen om voor een evenement als In Qontrol een ontheffing van de geluidsvoorschriften te verlenen. In de ontheffing voor In Qontrol 2008 zijn net als bij het vorige nachtelijk evenement - Thunderdome 2007 - de normen voor zowel het equivalente geluidniveau en als het basgeluid, ten opzichte van In Qontrol 2007 en eerder, aangescherpt. Voorts zijn voor het beheersen van het geluid dezelfde strenge gedragsregels opgenomen. Wij zullen uiteraard erop toezien dat alle voorschriften van de ontheffing worden nageleefd.

3.  De bewonersvereniging Beethovenstraat/Parnassusweg is in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven op de conceptontheffing (In Qontrol 2008) omdat zij bij de ontheffing voor Thunderdome 2007 hun zienswijze hebben gegeven. Deze zienswijze was een reactie op de ondervonden overlast tijdens het evenement In Qontrol 2007.
Op onderliggende ontheffing reageert de bewonersvereniging door op te merken dat zij erop vertrouwt dat de organisator van het evenement de bepalingen uit de ontheffing naleeft en zo niet dat er handhavend wordt opgetreden.

Ad 3. De RAI heeft toegezegd dat zij in samenwerking met de organisator ID&T / In Control BV net als bij "Thunderdome 2007" dezelfde inspanning zal verrichten om het geluid gedurende het evenement te beheersen. Zo zal zij wederom gebruik maken van een speciaal geluidrichtsysteem en zal een onafhankelijk akoestisch bureau tijdens het gehele evenement geluidmetingen uitvoeren. Los daarvan hebben wij in deze ontheffing technische maatregelen en gedragsvoorschriften vastgelegd waarop effectief gehandhaafd kan worden. Tijdens het evenement zullen wij erop toezien dat de voorschriften verbonden aan deze ontheffing worden nageleefd. Wij zullen hiertoe tijdens het evenement geluidmetingen verrichten en zonodig handhavend optreden.

CONCLUSIE
In het voorgaande zien wij aanleiding om over te gaan tot het verlenen van een ontheffing op grond van voorschrift C-9 van de revisievergunning van 15 december 1999 waarin voor het basgeluid voorde Parkhal een norm van 118 dB(C) en voor de Holland-, Randstad- en Deltahal een norm van 115 dB(C) wordt opgenomen.
Mocht het evenement In Qontrol 2008 tot veel klachten uit de woonomgeving leiden dan zullen wij in een eventueel door ons te verlenen toekomstige geluidsontheffing voor een nachtelijke dance evenement de norm voor basgeluid voor de Parkhal weer bijstellen tot het niveau van 115 dB(C).

BESLUIT
Wij verlenen de gevraagde ontheffing van de geluidsvoorschriften C-1 t/m C-3 van de revisievergunning van 15 december 1999, en wel voor de volgende datum en tijdsduur: 19 april 2008 van 21:00 tot 07:00 uur

Deze beschikking treedt terstond in werking. Aan deze beschikking zijn de volgende voorschriften verbonden:

1.   Het (fysieke) equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en activiteiten mag op 1 meter afstand van de binnenkanten van de wanden (bij deberekende controlepunten en gemeten op 1,5 a 2 meter hoogte, A-gewogen niet meer bedragen dan 100 dB(A) muziekgeluid.
2. Het niveau op de hiervoor genoemde plaatsen mag C-gewogen (gemeten in dB(C)) in de Randstadhal, Deltahal en Hollandhal niet meer bedragen dan 115 dB(C).
3. Het niveau op de hiervoor genoemde plaatsen mag C-gewogen (gemeten in dB(C)) in de Parkhal niet meer bedragen dan 118 dB(C).
4.  De opstelling van de muziekinstallaties in de Hollandhal, Randstadhal, Deltahal en Parkhal gebeurt zoals op de plattegrondtekening (IQ-19-04-08-TOTAAL-BA-A3 van 19 februari 2008) is aangegeven.
5.    De muziekinstallaties moeten zijn voorzien van een goed functionerende geluidbegrenzer (limiter).
De begrenzers moeten worden afgeregeld op de onder voorschrift 1 genoemde waarde van 100 dB(A) LAeq.
Het afregelen van de geluidsbegrenzer moet door een kundig bedrijf worden gedaan. Het afregelen en zonodig verzegelen gebeurt onder toezicht van medewerkers van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.
6. Het testen van de apparatuur mag alleen tijdens de dagperiode tot 19:00 uur.
7. De organisator moet een geluidsbeheerder aanstellen, die gedurende het evenement te allen tijde direct benaderd kan worden door medewerkers van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.
8. De geluidsbeheerder moet de geluidsproductie van de lage tonen (bas) nauwlettend in de gaten houden en zodanig (laten) corrigeren dat aan de norm uit voorschrift 2 en 3 wordt voldaan.
9. Tijdens het evenement moet een door de vergunninghouder aangewezen deskundige persoon (geluidtechnicus) ervoor zorgen dat tijdens het evenement per zaal aan de grenswaarden uit deze ontheffing wordt voldaan. Hiervoor moet de geluidtechnicus (continu) geluidsmetingen verrichten (de geluidsproductie monitoren) en zonodig maatregelen (aan het paneel) laten treffen.
10. Het optredende geluidsniveau moet met een middelingtijd van maximaal 5 minuten worden gemeten en worden vastgelegd. De meetresultaten moeten binnen 2 weken na het evenement aan de directeur van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht worden overlegd.
11.Alle geluidstechnici die tijdens het evenement werkzaam (zullen) zijn moeten van de continue geluidsmetingen in kennis zijn gesteld. Daarbij moet een duidelijke schriftelijke instructie over de metingen van de geldende normen aan de dienstdoende geluidstechnicus ter beschikking staan. Een medewerker van de organisatie dient erop toe te zien dat deze zich ook aan de voorschriften houdt.
12. De omwonenden moeten, ruim voorafgaand aan de dag waarop de ontheffing van toepassing is, hiervan in kennis worden gesteld.
13. De ramen en deuren moeten gesloten zijn; alleen voor het doorlaten van personen mag de toegangsdeur kort worden geopend.
14. Bij de toegang moeten voldoende toezichthouders aanwezig zijn.
15. Aanwijzingen van de politie en medewerkers van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

Dit jaar kan nog maximaal 3 keer ontheffing worden verleend voor een evenement met muziek -zoals concerten, optredens en/of houseparty's - echter nog 1 keer doorlopend gedurende de nacht.

Aan deze ontheffing kan geen enkel recht worden ontleend op toekomstige ontheffingen.

BEZWAAR
Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag binnen zes weken, te rekenen vanaf de dag na de verzending van deze beschikking. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan en ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Bestuursdienst, sector AB/afd. JZ, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Wie tegen de beschikking bezwaar heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

Amsterdam,
namens burgemeester en wethouders van
de gemeente Amsterdam,
de directeur van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht,
voor deze,

de heer drs. F. Meelker,
hoofd sector Milieuadvies en Vergunningen

(verzonden 10 april 2008)