Vereniging Beethovenstraat/ Parnassusweg
Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam
www. irenebuurt.nl

Stadsdeel Zuideramstel
t.a.v. het dagelijks bestuur
Postbus 74019
1070 BA Amsterdam

Betreft: zienswijze EVE/1208/07

                                                                           Amsterdam, 13 november 2007

Geachte heren,

Hierbij dienen wij onze zienswijze in bij de aanvraag met kenmerk EVE/1208/07 voor het nachtelijk dance-event Thunderdome in Amsterdam RAI van zaterdag 15 op zondag 16 december 2007 van 22.00 tot 07.00 uur.
Wij hebben bij deze aanvraag bedenkingen ten aanzien van de maatregelen die voorgesteld worden om de geluidsoverlast van dit evenement te beperken. Wij vrezen dat deze ontoereikend zullen zijn en dat handhaving uit zal blijven of niet effectief zal zijn. Wij refereren daarbij aan de gigantische geluidsoverlast die het evenement In Qontrol in april van dit jaar heeft veroorzaakt, met dezelfde organisatoren aan de knoppen.

Overigens merken wij allereerst als formele lacunes op dat de aanvraag reeds is ingekomen op 21 september 2007 en niet op 21 oktober zoals de publicatie vermeldt, dat de aanvraag niet is ondertekend (digitalisering?) en dat belangrijke rubrieken als het vermogen van de muziekinstallatie in Watt en de afstand van de geluidsboxen tot de dichtstbijzijnde woning niet zijn ingevuld.

Aantal podia: ID&T/Q stelt dat nu drie in plaats van zes podia gebruikt zullen worden en dat dit tot minder totaalvolume zal leiden. Dat is maar de vraag natuurlijk, de volumebronnen zijn verminderd, maar daarmee niet automatisch hetgeen zij gezamenlijk produceren. In de Parkhal komt één podium, in de Hollandhal die het dichtst bij woningen zou liggen volgens de toelichting gedateerd 18 oktober 2007 geen. In de verdere toelichting op dit punt verwijst de heer Keijer van ID&Q BV naar de open ramen van bewoners in april. Dit argument gaat niet op voor de grootste bron van overlast namelijk de bastonen. De geluidsgolven van tonen met lage frequentie dragen het verst. Die waren niet alleen in onze ten westen van de Parkhal gelegen buurt, maar tot heel ver in de gehele stad, ook bij volledig gesloten dubbele ramen, te horen en te voelen. Zoals zelfs de politie ons 's nachts vertelde werkt de Parkhal als een klankkast en draagt het geluid mede daarom zo ver weg. Meten dient dus ook in de wijdere omgeving plaats te vinden.

Limmiters: op de mengpanelen zullen verzegelde limmiters geplaatst worden: naar onze informatie van mevrouw Mallens van het stadsdeel zijn er vraagtekens bij de betrouwbaarheid daarvan en is de Dienst Milieu en Bouwtoezicht hier nader advies over gevraagd. Wij ondersteunen deze vraag.

Toegestane aantal decibellen: In het bij de aanvraag gevoegde document “Externe organisatieopzet” wordt gesteld dat het maximale geluidsniveau, zoals dat is bepaald in de milieuvergunning van Amsterdam RAI” bepalend zal zijn voor het niveau dat tijdens het evenement wordt gehanteerd. Wij kennen deze vergunning niet, maar kunnen ons nauwelijks voorstellen dat deze volstaat. Het gaat hier immers om een incidenteel evenement dat juist mede de gevoelige nachtelijke uren van 12.00 tot 07.00 uur omvat! Ons inziens dient derhalve in de vergunning gespecificeerd te worden welk niveau op welk moment maximaal is toegestaan.

Metingen: in de opzet staat aangegeven dat de milieudienst in de directe omgeving van Amsterdam RAI zal meten. De organisatie zal meten in het complex. Men zal in verbinding staan.
In april hebben wij ervaren dat dit niet werkt. Het duurde uren voordat er een overtreding, die allang aan de gang was, gemeten was. En dan nog eens tijden voordat dit was doorgegeven aan de organisatie binnen. En vervolgens werd het geluidsniveau niet of in elk geval niet merkbaar bijgesteld. Wij vragen u daarom dringend: het meten te versnellen, het meten uit te breiden tot de wijdere omgeving en zorg te dragen voor effectieve handhaving, dat is bijstelling van het geluid ter plekke of afgelasten van het evenement als dit niet lukt. Dreigen met een bestuurlijke dwangsom zoals overwogen wordt ondersteunen wij. Vooraf compensatie bieden met hotelovernachting zoals de N-Z-lijn ons bij nachtelijk heien aanbiedt zou ook gewaardeerd worden.

Voorbereiding: volgens de aanvraag wil men al op de voorafgaande woensdag met opstellen en inrichten beginnen. In april hield dit ook uitvoerig testen van de geluidsapparatuur in. Wij vragen u in de voorwaarden op te nemen dat dit testen beperkt zal blijven tot een minimum en uitsluitend overdag zal plaatsvinden.

Bewonersbrief?
In april is door de RAI alleen in de Rivierenbuurt een bewonersbrief verspreid. Wij raden u aan dit ook in de Prinses Irenebuurt te doen, met vermelding van klachtennummers.

Met vriendelijke groet,

J. Shaya,             J.D.M. Meurs
voorzitter