Gemeente Amsterdam
Dienst Zuidas
Fax +31 20 575 2115
www.zuidas.nl

Uitnodiging
11/01/2012
Project Beethoven, Zuidas
Telefoon ....
E-mail sbn@zuidas.nl

Uitnodiging bespreking hoofdnet fiets Beethoven

Geachte heer/mevrouw,

Al enkele jaren wordt door dienst Zuidas gewerkt aan de ontwikkeling van het deelproject Beethoven op Zuidas tussen de Beethovenstraat en het Beatrixpark. Momenteel is de bouw van het nieuwe Sint Nicolaaslyceum op de kruising Prinses Irenestraat/Beethovenstraat het meest zichtbaar. Ook de ontwikkeling van de
parkeergarage en de daarboven gesitueerde kantoren vordert gestaag.

Zoals waarschijnlijk bij u bekend, vraagt de bouw van de parkeergarage en bovenbouw voor AKZO en Stibbe om een nadere analyse van de huidige route van het hoofdnet fiets. De fietsroute van en naar het tunneltje wordt tijdens de bouw van de parkeergarage en bovenbouw tijdelijk omgelegd naar de Prinses Irenestraat. Na voltooiing van de parkeergarage en bovengelegen kantoren moet het hoofdnet fiets een definitieve route krijgen in het gebied Beethoven, het fietstunneltje blijft daarbij gehandhaafd.

De gemeente Amsterdam heeft de verschillende mogelijke routes (opties) in beeld gebracht. Verantwoordelijk Wethouder Van Poelgeest hecht er waarde aan dat deze opties met gebruikers, bewoners en bedrijven worden besproken en te onderzoeken of een gezamenlijke voorkeursvariant te formuleren is.
Wij willen u graag de verschillende opties toelichten en hierover met u in gesprek gaan.

Tijdens deze bespreking zullen verschillende deskundigen op het gebied van verkeer en ontwerp aanwezig zijn.

Ik nodig u uit op maandagavond 6 februari 2012.
Tijd: 19.15-21.30 uur
Locatie: Thomaskerk, Prinses Irenestraat nr. 36
Programma:
19.15 -19.30 uur: Welkom en ontvangst met koffie en thee
19.30 - 19.35 uur: Inleiding (Mw. Driessen, dienst Zuidas)
19.35 - 20.00 uur: Toelichting mogelijke routes (Dhr. Muller/Dhr. Van Lit, dienst Ruimtelijke Ordening)
20.00 - 20.45 uur: Beoordeling routes door aanwezigen middels criteria (Mw. Driessen, dienst Zuidas)
20.45-21.00 uur: Pauze
21.00 - 21.30 uur: Formuleren voorkeursvariant / Toelichting vervolg
20.30 uur: Einde

Van deze avond wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt samen met het advies van dienst Zuidas en dienst IW aan de wethouder voorgelegd. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad over de definitieve route hoofdnet fiets door Beethoven.

Wij hopen dat u 6 februari aanwezig zult zijn. Ik verzoek u zich aan te melden voor deze bijeenkomst, zodat met het aantal aanwezigen rekening kan worden gehouden. U kunt zich aanmelden bij Mw. S. Bouwman, bij voorkeur via mail sbn@zuidas.nl of telefonisch op ......

Met vriendelijke groet,
Ir. K.W. de Boer
Directeur dienst Zuidas