U bent hier:

Bestemmingsplan

Welstand 2016
In 2016 heeft de gemeente een compleet nieuw document uitgegeven met alle welstandseisen per 2016: de schoonheid van Amsterdam. Op pagina 157 komt onze buurt voorbij, de officiële bestanden zijn hier te vinden:
Welstandsnota 2016
Bijlage bij de nota
En hier vind je het bestemmingsplan 2006

Bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving (28 febr. 2012 in werking)
De Deelraad van Zuideramstel heeft het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving bij besluit van 4 juli 2006 vastgesteld. Zie onze zienswijze op ontwerpbestemmingsplan. Op 20 februari 2007 hebben GS van Noord-Holland het bestemmingsplan goedgekeurd. Op 16 maart 2007 hebben de Vrienden van het Beatrixpark beroep bij de Raad van State tegen de goedkeuring ingesteld. Klik hier voor het beroepschrift. Op 27 februari 2008 heeft de Raad van State het beroep gegrond verklaard en het besluit van GS vernietigd. Klik hier voor de uitspraak. GS van Noord-Holland hebben op 13 december 2011 een nieuw goedkeuringsbesluit genomen. Het besluit behelst de hernieuwde goedkeuring van het bestemmingsplan met uitzondering van drie perceelsgedeelten met de bestemming ‘Openbare ruimte en groen-park’. Het gaat hier om enkele strookjes grond aan de noordoostzijde van het Beatrixpark op grondgebied van (destijds) stadsdeel Oud-Zuid die door de deelraad van Zuideramstel ten onrechte in het plan waren opgenomen. Het besluit van GS lag samen met het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt e.o. met ingang van 16 januari 2012 gedurende zes weken ter inzage (Stcrt. 2012, 498). Een besluit van GS omtrent goedkeuring treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Dus op 28 februari 2012 is het bestemmingsplan in werking getreden. Als gevolg van het plan zal het niet meer toegestaan zijn gronden met de bestemming tuin te gebruiken als parkeerplaats. Lees verder hieronder bij 'Parkeren in tuinen.'

De officiële stukken zijn hier verkrijgbaar (pdf's):
Raadsvoordracht
Toelichting (het bestemmingsplan)
Voorschriften
Staat van inrichtingen
Plankaart zonder park 
Plankaart met park 
Legenda plankaart
Raadsbesluit
Nieuw goedkeuringsbesluit

Bestemmingsplan Uitbreidingsplan Zuider Amstelkanaal (deel 1)
Dit bestemmingsplan, vastgesteld op 31 oktober 1956, was tot 28 februari 2012 geldig.
Tekst
Kaart
Legenda

Parkeren in tuinenpreviewmetauto190312.jpgpreviewsmartintuin170814.jpg
Als gevolg van het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving zal het niet meer toegestaan zijn gronden met de bestemming tuin als parkeerplaats te gebruiken. Wanneer (een deel van) de tuin reeds vóór 28 februari 2012 voor parkeren werd gebruikt, kan het parkeren vermoedelijk zonder consequenties worden voortgezet. Wij lichten dit als volgt toe.

In het vorige bestemmingsplan Uitbreidingsplan Zuider Amstelkanaal (deel 1) was geen gebruiksverbod opgenomen. Het verbod voor gebruik in strijd met een uitbreidingsplan was geregeld in een gebruiksvoorschrift in de Bouwverordening 1967. Deze verordening is echter in 1988 vervangen door een nieuwe verordening, de Bouwverordening 1988, waarin het gebruiksvoorschrift opnieuw is vastgesteld, terwijl de gemeenteraad daartoe niet meer bevoegd was. De rechtbank Amsterdam heeft in 2001 geoordeeld dat hierdoor ernstig moet worden betwijfeld of er voor een gebied met een uitbreidingsplan een gebruiksvoorschrift geldt, zie Rb. Amsterdam 1 mei 2001, AWB 01/1049 BESLU VV (Windsurfing). Bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (thans Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) wordt ervan uitgegaan dat het, mede gelet op deze uitspraak, niet meer mogelijk is om via het gebruiksverbod uit de bouwverordening handhavend op te treden tegen gebruik dat in strijd is met uitbreidingsplannen (e-mail mr. R. van der Keur d.d. 9 maart 2012).  Zie ook ABRvS 27 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2103. Hier ging het ook om een gebruiksverbod dat zijn gelding had verloren. De Afdeling overwoog dat de gemeenteraad (van Bodegraven-Reeuwijk) na 1 augustus 1970 niet meer bevoegd was om een gebruiksverbod vast te stellen en dat een bestemmingsplan waarin opnieuw en met terugwerkende kracht een verbod was opgenomen voor gebruik van gronden in strijd met twee oude uitbreidingsplannen, dit niet kon repareren. Voor bedrijfsactiviteiten begonnen in een periode dat er geen gebruiksverbod ten aanzien van die activiteiten gold, was er dus geen overtreding en er kon dus niet handhavend worden opgetreden tegen deze bedrijfsactiviteiten.

Het overgangsrecht van het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving, dat op 28 februari 2012 in werking is getreden, bepaalt dat het gebruik of in gebruik geven van gronden en bouwwerken dat afwijkt van het plan op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt mag worden voortgezet, met uitzondering van het gebruik of in gebruik geven dat reeds in strijd was met de tot dat tijdstip geldende bepalingen met betrekking tot het gebruik van gronden en bebouwing. 

Gelet op de uitspraak van de rechtbank dat ernstig betwijfeld moet worden of voor een Amsterdams uitbreidingsplan een gebruiksverbod geldt en het standpunt van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied dienaangaande, nemen wij aan dat het gebruik van tuinen als parkeerplaats mag worden voortgezet als dit vóór 28 februari 2012 al plaatsvond.