U bent hier:

Bestemmingsplan Beethoven

Bestemmingsplan Beethoven, tweede fase, aangenomen op 14 februari 2018
 
Het Ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase, is op 5 juli 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage gelegd. Het deel van het Beatrixpark dat is gelegen binnen het grootstedelijk projectgebied Zuidas is in dit bestemmingsplan opgenomen. Het plan maakt een aantal woontorens naast het St. Nicolaaslyceum en AkzoNobel mogelijk. Op het voorontwerp voor het plan heeft de vereniging op 13 februari 2017 een inspraakreactie ingediend. Op 14 augustus 2017 is een zienswijze ingediend op het ontwerpplan. Op 7 februari 2018 is het plan behandeld in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, zie agendapunt 11. Op 14 februari 2018 was de behandeling in de gemeenteraad, bij punt 47. De discussie in de raad is terug te zien tussen 15.44 en 15.53 uur op https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/499592/RAAD%2015-02-2018? (link broken, red.).
Helaas zal er gebouwd gaan worden op kavel 2 in het Beatrixpark. Jorrit Nuijens van GroenLinks diende met PvdA, CDA en de Partij voor de Dieren een amendement in om kavel 2 groen te laten. Wethouder Van der Burg verklaarde het daar niet meer eens te zijn omdat er meer woningen nodig zijn en dit bestemmingplan zijn inziens binnen de eerdere uitvoeringsafspraken past. Het belangrijke raadslid Vink van D66 gaf toen een stemverklaring dat de wethouder hem overtuigd had in de raadscommissie dat er meer groen in het park zou komen en gaf aan tegen het amendement te stemmen. Toen het daarna in stemming kwam, werd het gesteund door de hele oppositie - GL, PvdA, CDA, PvdD, PvdO - maar dat is niet genoeg en dus werd het amendement verworpen.
Op 28 februari 2018 is in de Staatscourant bekendgemaakt dat de stukken vanaf 1 maart 2018 ter inzage liggen. Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 2 maart 2018 gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Bekendmaking in Staatscourant
Commissieflap
Raadsvoordracht
Raadsnotitie
Verbeelding (plankaart)
Nota van beantwoording zienswijzen
Nota van wijzigingen
Raadsadres
Amendement (verworpen)
Amendement - bijlage

beethoven2op120717.jpg
21 juli 2017