U bent hier:

Cijfers

Update 2016
In 2016 heeft Bowine Michel de 'Sociale Kaart Irenebuurt 2016' gemaakt. Dit uitgebreide document bordevol interessante data uit onze buurt kun je hier inzien.

Inleiding
De cijfers zijn ontleend aan de publicatie 'Stadsdelen in cijfers' (november 2011) en de op ons verzoek toegezonden nadere gegevens van de gemeentelijke Dienst Onderzoek, Informatie & Statistiek (OIS). Op de website van OIS www.ois.amsterdam.nl zijn de cijfers zoals opgenomen in de publicatie terug te vinden. Deze cijfers bevatten ten opzichte van eerdere jaren wat vreemde en onwaarschijnlijke ontwikkelingen in de bevolkingscijfers. Navraag wees uit dat het meetellen van expats, ingeschreven op kantooradres, de oorzaak was. Voor zover mogelijk zijn in onderstaande tekst de uitgesplitste gegevens gebruikt, dus zonder de hier niet wonende expats. Onze buurt is opgenomen in de buurtcombinatie Station Zuid/WTC e.o. met codenummer K59. De buurtcombinatie uitgesplitst in a, b, c omvat de Prinses Irenebuurt, het Beatrixpark en de kantorenstrook aangeduid als Zuidas Noord. 

Bevolking
In onze buurt wonen per 1 januari 2011 1212 personen, 430 volwassen mannen en 535 volwassen vrouwen, 123 jongens en 124 meisjes (was 109 jongens en 95 meisjes in 2006). Bij de expats zijn er 6 meisjes onder de 4 jaar, 100 mannen en 40 vrouwen geteld. Verder zullen we deze expats meest buiten beschouwing laten. Naar type huishouden kent de Prinses Irenebuurt 382 huishoudens van alleenstaanden zonder kinderen, 88 gehuwd samenwonend zonder kinderen, 50 huishoudens van ongehuwd samenwonenden zonder kinderen, 98 van gehuwden samenwonend met kinderen, 25 ongehuwd samenwonend met kinderen, 31 éénoudergezinnen en 5 overige huishoudens. De gemiddelde woonduur op het huidige adres is 11 jaar, tegenover 8,2 jaar gemiddeld voor heel Amsterdam. De gemiddelde vestigingsduur in Amsterdam is 20,7 jaar (was 21,9 in 2006), tegenover 19,3 jaar voor heel Amsterdam. Bij Loop van de bevolking (tabel 11 van O&S) zijn de cijfers niet uitgesplitst beschikbaar. Daar staan vreemde cijfers. In 2010 waren er 498 zich vestigende personen van buiten de stad en 346 naar buiten vertrekkende personen, dit alles in één jaar, dat zullen wel mutaties onder de expats zijn. We nemen dan maar aan dat 11 geboortes en 10 sterftes wel de Irenebuurt zelf betreffen. De statistici van O&S tellen (tabel 5) in onze buurt naar herkomst (met als definitie geboorteland van persoon zelf of één van beide ouders) van de meest voorkomende groepen: 11 Surinamers, 9 Antillianen, 2 Turken en 2 Marokkanen, 95 overige niet-westerse allochtonen en 307 westerse allochtonen tegenover 786 autochtonen. Dit alles geeft dus tegen 426 'buitenlanders' naar herkomst (dat is niet naar nationaliteit), tegenover 786 Nederlanders, dat is 35,1 %, tegenover 64,9 % (in heel Amsterdam is 49,7 % van Nederlandse afkomst, was 51,5% in 2006). Onder de expats zijn enkele Surinamers, Antillianen en Marokkanen, 109 overig niet-westerse allochtonen, 26 westerse allochtonen en 8 autochtonen. Helaas zijn er geen uitgesplitste gegevens naar meest voorkomende nationaliteiten (tabel 8) beschikbaar.

Huisvesting en woningmarkt
Het totaal aantal woningen in onze buurt is sinds 2006 gestegen van 689 naar 697. Dit zullen wel telverschillen zijn, want bijgebouwd is er niet. Eén woning zou zich bevinden in Zuidas Noord, dus waar die 146 expats zijn ingeschreven. Of de anti-kraakbewoners in het Winterthurgebouw zijn als wonend in een woning geteld. De woningvoorraad naar aantal kamers per woning (tabel 57), naar bouwperiode (tabel 58), naar gemiddeld gebruikte oppervlakte (tabel 59) is te vinden op de website van O&S. 528 woningen zijn in eigendom van de bewoner, er is geen enkele sociale huurwoning en 169 woningen worden particulier verhuurd. De prognose (tabel 61) laat bijna een verdubbeling van het aantal woningen zien, namelijk tot 1207 in 2030. Nog steeds gaat de gemeente Amsterdam kennelijk uit van zeer volgebouwde Zuidas flanken, maar vooralsnog ligt de planvorming voor “Strawinsky Noord”, waar al deze woningen zouden moeten komen, stil.

Zorg en onderwijs
Wij hebben één huisarts en 4 tandartsen in de buurt. Er zijn 2 praktijken voor fysiotherapie en er is geen apotheek. Voor onderwijs wordt door O&S alleen het aantal scholen en leerlingen basisonderwijs en speciaal onderwijs aangegeven. Vermeld worden 3 scholen voor basisonderwijs met samen 662 leerlingen. Dat zullen zijn Tweede Openluchtschool, Geert Grooteschool en de AICS-primaryschool van Esprit. Wij tellen zelf 5 scholen voor voortgezet onderwijs (Nicolaas Lyceum, Spinoza Lyceum, Geert Groote College, AICS-secondary en de British School) en dan nog de Hotelschool Den Haag, de Rietveldacademie en het Sandberg instituut (masteropleiding). Er zijn verder o.i. (niet geteld door O&S) een vijftal kinderdagverblijven, één peuterspeelzaal en één vestiging voor buitenschoolse opvang. Duidelijk is dat in onze buurt veel meer kinderen en studenten verblijven dan er wonen! 

Werkgelegenheid
Het aantal bedrijfsvestigingen in onze buurt is van 560 in 2006 met een piek van 633 in 2010 uitgekomen op 629 in 2011. Uitgesplitst zijn dat er 152 in de Prinses Irenebuurt en 477 in Zuidas Noord. Het aantal werkzame personen is toegenomen van 7917 in 2006 tot 9642 in 2011. De stijging heeft zich vooral in Zuidas Noord voorgedaan. De verhouding van ± 1 bewoner op 7 werknemers is nu gestegen tot bijna 1 op 8. Dit is behoorlijk scheef, in de binnenstad is dit 1 op 1. Er zijn 16 niet-werkende (meest autochtone) werkzoekenden geregistreerd, van verschillende leeftijden, de meesten met een opleidingsniveau van hbo of hoger.

Verkiezingen
Onze buurt heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 wederom het hoogste opkomstpercentage van Amsterdam behaald, namelijk 85,7 %. Voor geheel Amsterdam was dat 51,4%. De verdeling over de partijen was: PvdA 17,3%, VVD 38,5%, Groen Links 5,7%, SP 2,3%, CDA 5,8%, D66 20,8%, Red Amsterdam 4,5%, Trots-OPN 0,9%, PVDD 2,0 %, overig 2,2%. Cijfers voor de deelraadsverkiezingen ontbreken. Cijfers van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2 maart 2011 vindt u als tabel 64 op de website van O&S met een opkomstpercentage van 181,9 %: de Zuidas stemde mee. In tabel 65 vindt u de resultaten van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 9 juni 2010 met een nog hogere opkomst, te weten 252,7 %. Ongetwijfeld hebben hier in de mooie Thomaskerk niet alleen de buurtbewoners, maar ook de werknemers en ondernemers van de Zuidas hun stem uitgebracht.

Criminaliteit: aangiftecijfers politie
Van 478 aangiften in 2006 tot 497 in 2011.

Samengesteld door: Lieneke Meurs
Zie ook: factsheet Prinses Irenebuurt, versie 27 maart 2012