U bent hier:

UPDATE: Onderteken de klacht bij de ACM!

14/03/2022

Onderstaande nieuwsbrief is van Jan Schrijvers van Verontruste Erfpachters.

---Uw gegevens worden alleen met ACM gedeeld, met niemand anders!---

Doe mee met handhavingsverzoek tegen misbruik van marktmacht!

Nu vraag ik (nogmaals) uw steun voor een belangrijke actie tegen het erfpachtbeleid.

Precies 2 jaar geleden is u een Klacht aan de Europese Commissie wegens misbruik van marktmacht door de gemeente Amsterdam gepresenteerd. 
Die klacht was door de jurist Anton van Schijndel en de econoom Peter de Reus opgesteld.
De Europese Commissie heeft onlangs besloten deze klacht niet in behandeling te nemen. Na grondig onderzoek komt de EC tot de conclusie dat het een meer nationale zaak betreft en verwijst naar Autoriteit Consument en Markt (ACM) als nationale toezichthouder. Hun gedegen analyse helpt zeker om de Nederlandse marktmeester ACM in actie te laten komen.
Wat nog meer helpt is dat een groot aantal erfpachters de Klacht ondersteunt.

Intussen is er veel veranderd ten opzichte van 2020:

  • Er is via Wob-verzoeken veel meer onthuld over het rammelende besluitvormingsproces m.b.t. de vernieuwing van het erfpachtstelsel;
  • Er ligt een Berenschot-rapport over consumentenbescherming, waarvan de meeste aanbevelingen door de gemeenteraad zijn overgenomen;
  • Meer rechtsgeleerden hebben zich uitgesproken over de onrechtmatigheid van het beleid en economische deskundigen hebben de grondprijsberekening als ondeugdelijk ontmaskerd;
  • De ACM heeft de gemeente al opgeroepen om een spijtoptantenregeling op te tuigen;

Op advies van prof. Kuypers is de klacht aan de ACM anders geformuleerd. De nieuwe klacht (handhavingsverzoek) richt zich niet op het gehele stelsel, maar op uitwassen die aantoonbaar onjuist zijn. Nu zijn er drie gevallen benoemd, maar die kunnen we verder uitbreiden. We stellen erfpachters ook in de gelegenheid om eigen bezwaren aan te voeren.

Ik wil u vragen aan deze Klacht ('Handhavingsverzoek') mee te doen. Dat kan op dit webformulier waar u ook de achterliggende stukken kunt vinden. 
Doe het snel en vraag ook vrienden en kennissen mee te doen. In het webformulier is ook ruimte om uw eigen grieven te vermelden, hoeft niet.

Het komt er nu op aan zoveel mogelijk medestanders te verzamelen, die daartoe dit formulier willen invullen. Bedenk dat het erfpachtbeleid niet alleen de erfpachters raakt die nog twijfelen of ze voor een woekerbedrag moeten overstappen. Ook huurders zullen de gevolgen merken van te hoge grondprijzen die onvermijdelijk doorwerken in de huurprijzen. Zeker ook erfpachters die al zijn overgestapt naar eeuwigdurende erfpacht kunnen zich realiseren dat een succesvolle juridische actie met terugwerkende kracht tot restitutie van een deel van de afkoopsom moet leiden (zie het advies van prof. Van der Veen hierover).

Voor het activeren van uw kennissenkring kunt u ook gebruik maken van deze link naar een handzame presentatie voor chat-apps (Telegram, whats-app) of de bekende sociale media als Facebook en Twitter. Die presentatie eindigt met een aanmeldformulier.

In 2020 was het aantal van 822 ondersteuners bereikt!

We hopen dit aantal voor het einde van de maand te overschrijden en rekenen op u!

Met vriendelijke groet,
Jan Schrijver
Verontruste Erfpachters Amsterdam


PS Diederik Boomsma heeft boekje 'Erfpachtschandaal' geschreven, dat ik graag rondstuur. Zie deze link
CDA wil:
1. maximale netto grondquote van 15%
2. bij vastklikken indexatie met inflatie in plaats van met inflatie plus 2,39%
3. vastzetten woz2014 of woz2015 zodat tijdsdruk ervan af gaat

1. Is noodzakelijk voor iedereen met BSQ boven de 25
2. Is noodzakelijk voor iedereen die denkt klaar te zijn, omdat is vastgeklikt
3. Is noodzakelijk voor iedereen die nog niet is overgestapt

Andere partijen hebben soms nog radicaler ('afschaffen'), maar zelden zo concrete en redelijke voorstellen. Stem voor de gemeenteraad mede met oog op aanpassing van het erfpachtbeleid!