U bent hier:

Concept-advies ontwikkeling erotisch centrum

23/05/2023

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid heeft op verzoek van het college Burgemeester en Wethouders een advies opgesteld over de komst van een erotisch centrum op de locaties Groene Zoom of Europaboulevard voor circa 100 sekswerkplekken met horeca en (erotisch) entertainment en naar verwachting anderhalf miljoen bezoekers per jaar. Na aanvullende feiten en informatie in beeld te hebben gebracht, concludeert het dagelijks bestuur dat dit voorstel niet past op deze locaties.

Beide locaties zijn daarvoor niet geschikt als gevolg van de verkeer- en parkeersituatie, de diverse gemaakte afspraken en de te verwachten overlast bovenop de huidige situatie. De specifieke locaties zijn hierbij het knelpunt, niet de aard of het karakter van het voorgestelde centrum. Uit de antwoorden op de zeven door het college gestelde vragen blijkt dat een erotisch centrum zoals voorgesteld door het college op 2 locaties in Zuid negatieve gevolgen heeft voor:

Verkeer, logistiek en parkeren, bereikbaarheid

De A10 en de omliggende wegen zijn nu al een knelpunt voor verkeer. Het Erotisch Centrum zorgt, met anderhalf miljoen bezoekers per jaar, voor extra verkeer. Omdat er ook onvoldoende parkeer- en taxiplekken zijn, zal de komst van een erotisch centrum leiden tot een slechtere bereikbaarheid van de wijk en congestie rondom de A10, af- en opritten en Europaboulevard: buiten de daluren ontstaat er een verkeers- en een parkeerinfarct.

Omvang, overlast en impact van het Erotisch Centrum

Een erotisch centrum met anderhalf miljoen bezoekers betekent een verdubbeling van het aantal bezoekers in de buurt. De evenementen en activiteiten in de RAI leveren nu al veel overlast op voor bewoners, ondernemers en scholen. Een grote publiekstrekker als het beoogde Erotisch Centrum op een van beide locaties geeft zorg voor de vele leerlingen in de buurt, vergroot de druk op de buurt en mogelijk de onveiligheid. Het karakter van de buurt, en het aanbod van winkels en horeca zullen ook veranderen.

Gemaakte afspraken en overeenkomsten, relatie erfpacht RAI-terrein

Op basis van afspraken zijn verwachtingen gewekt bij bewoners, ondernemers, instellingen en scholen. De ontwikkeling van een erotisch centrum schuurt daarmee. Er is een risico op procedures en schadeclaims en daarmee op vertraging van het ZuidasDok en toekomstige woningen op Zuidas en RAI-terrein. Bovendien is medewerking van verschillende partijen, onder meer de RAI en het Rijk, noodzakelijk om een erotisch centrum te kunnen realiseren.

Gevolgen voor gebiedsontwikkeling en functioneren RAI

Een centrum op de locatie Groene Zoom betekent dat het masterplan RAI, dat de RAI met de gemeente wil ontwikkelen, moet worden gewijzigd. Dit beïnvloedt de haalbaarheid en vertraagt de te bouwen woningen en logistieke voorziening. Het duurt langer voordat de overlast van de RAI wordt verminderd. Daarnaast komt het versterken van Amsterdam als congresstad mogelijk in het gedrang.

Relatie bouw ZuidasDok

Het is de stellige verwachting dat een erotisch centrum op een van beide locaties tot vertraging en extra kosten leidt. Vanwege de ingewikkelde bouwlogistiek is realisatie van een erotisch centrum voorafgaand aan het ZuidasDok niet haalbaar of wenselijk op de voorgestelde locaties. Op de locatie Groene Zoom is het aanleggen van het ZuidasDok en de bouw van een erotisch centrum niet gelijktijdig te realiseren. Exacte details moeten blijken uit de impactanalyse.

Meedenken over oplossing

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid denkt graag mee over een oplossing van het probleem op de Wallen en verbetering van positie en veiligheid van sekswerkers. Daarbij maken we graag gebruik van onze aanpak en ervaring met de sekswerkplekken op de Ruysdaelkade. In algemene zin zou gekeken kunnen worden naar realisatie van een erotisch centrum op een locatie in de ontwikkeling van een nieuw gebied. Ook zou het dagelijks bestuur zich verschillende kleinere prostitutielocaties of ´love hotels´ kunnen voorstellen. Het dagelijks bestuur wil deze 3 opties dan ook expliciet onder de aandacht van het college brengen. Mocht het college andere locaties of andere vormen voor een erotisch centrum in Zuid voorstellen, dan zal het dagelijks bestuur daar constructief naar kijken.

Volledig advies

Bekijk op Notubiz het concept-advies.