2017 en ouder

Lawaai van de Zuidas meten in de Prinses Irenebuurt
In de Prinses Irenebuurt wordt sinds juni 2017 continu het lawaai van de werkzaamheden in de Zuidas gemonitord. Op de website van Munisense zijn met enige moeite de metingen op de locaties AICS, Vijfhoek en Sint Nicolaas Lyceum te vinden. In 2016 is van maart tot oktober het geluid afkomstig van de bouw van het Atrium gemeten. De gemeente heeft op 15 maart 2016 op drie adressen en bij de AICS geluidmeters geplaatst om het geluid van de bouwwerkzaamheden bij het Atrium te monitoren. De apparaten sturen een e-mail naar alle partijen als vooraf ingestelde waarden worden overschreden, zodat de aannemer kan sturen op zijn werkzaamheden. Voor meetgegevens:
-maart - mei 2016
-september - oktober 2016

wkoboringen190118.jpg

Definitief ontwerp Fred Roeskestraat
Op 3 november 2017 heeft de vereniging het definitief ontwerp Fred Roeskestraat ontvangen.
Definitief ontwerp Fred Roeskestraat (11 Mb)

definitiefontwerpfredroeskestraat150317.jpg
Ontwerp Fred Roeskestraat

Uitspraak inzake tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok
In een uitspraak van 26 april 2017 heeft de Raad van State de meeste bezwaren tegen het tracébesluit Zuidasdok afgewezen. Het bestemmingsplan werd in stand gelaten. De minister moet binnen zestien weken enkele gebreken in het tracébesluit herstellen. De geluidstoename als gevolg van geluid dat reflecteert tussen en onder de brugdelen van de Amstelbruggen moet beter worden onderzocht alsmede het risico dat een zware vrachtwagen door de vangrail rijdt. De bezwaren van de vereniging hadden betrekking op andere onderwerpen, zoals de noodzaak, luchtverontreiniging, water en hinder. De Raad van State overweegt dat bij een toename van de grondwaterstanden in de Prinses Irenebuurt 'passende' maatregelen zullen worden getroffen om deze toename te mitigeren. De door de vereniging genoemde hinderaspecten gedurende de bouwperiode betreffen uitvoeringsaspecten. Deze aspecten en eventuele maatregelen ter beperking van tijdelijke hinder hoeven niet in het tracébesluit te worden geregeld. De woningen van leden van de vereniging zijn door (hoge) bebouwing afgeschermd van de locatie waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Gelet hierop acht de Raad van State niet aannemelijk dat de hinder als gevolg van de uitvoeringswerkzaamheden zodanig zal zijn dat verweerders om die reden hadden moeten afzien van de bestreden besluiten. Daarbij neemt de Raad van State in aanmerking dat, zoals verweerders hebben gesteld, ter hoogte van de woningen van leden van de vereniging geen hei- en damintrilwerkzaamheden zullen plaatsvinden.

Beroep tegen tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok
De vereniging heeft beroep bij de Raad van State ingesteld tegen het tracébesluit Zuidasdok en het bestemmingsplan Zuidasdok.
Het tracébesluit Zuidasdok maakt de verbreding van de A10 Zuid mogelijk en twee tunnels onder het kerngebied van de Zuidas. Het bestemmingsplan regelt onder meer een nieuwe openbaarvervoerterminal, de openbare ruimte boven de tunnels en een noord-zuid fietsverbinding tussen Beatrixpark en Antonio Vivaldistraat. Als gevolg van het project zullen circa 14.700 bomen verdwijnen. In de beroepschriften van de vereniging wordt betwist dat de capaciteitsverhoging van de A10 Zuid noodzakelijk is. Ook wordt betwist dat de luchtvervuiling zal afnemen. Een belangrijk punt is de vrees voor grondwaterproblemen en de bewijslast bij het ontstaan van schade. Ook wordt ingegaan op de maatregelen die nodig zijn voor behoud van een goed leefklimaat en de veiligheid van voetgangers en fietsers. Er zijn 18 beroepschriften ingediend. Tegen de ontwerpbesluiten waren 176 zienswijzen naar voren gebracht. De beroepschriften van de vereniging zijn opgesteld door Wieringa Advocaten. Op 1 december 2016 is nog een aanvullend stuk naar de Raad van State gestuurd. De behandeling van de beroepen vond plaats bij de Raad van State op 15 en 16 december 2016. Op 26 april 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Het beroep van de vereniging werd ongegrond verklaard: ABRvS 26 april 2017, 201603613/1/R6 en 201603945/1/R6.
Beroepschrift tegen bestemmingsplan

Tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok vastgesteld

Het Tracébesluit Zuidasdok is op 18 maart 2016 vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu. Wij ontvingen een brief hierover. De vereniging heeft destijds een zienswijze ingediend en is dus gerechtigd beroep in te stellen. De reactie op onze zienswijze is te vinden in de nota van beantwoording onder T130-B40. Ook over het bestemmingsplan Zuidasdok heeft de vereniging een zienswijze ingediend. Op de zienswijze is gereageerd in dezelfde nota van beantwoording. Het bestemmingsplan is op 13 april 2016 behandeld in de commissie RO en op 20 april vastgesteld in de gemeenteraad. Het tracébesluit en het bestemmingsplan zijn op 12 mei 2016 gecombineerd bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Tegen het tracébesluit en het bestemmingsplan kon tot 23 juni 2016 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde
Het Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde is te vinden door te klikken op: Zuidas-Strawinsky Zuidzijde. Het plan moet de uitbreiding van het WTC mogelijk maken, de transformatie van de voormalige Akzotoren tot een hotel en de uitbreiding van het kantoorvolume van de voormalige Stibbetoren. De twee nieuwe torens worden 2Amsterdam genoemd. De vereniging heeft een zienswijze ingediend. ook buurtbewoners hebben zienswijzen ingediend. Zie ook de zienswijze van de Bomenstichting.

Succes na inspreken over Uitvoeringsbesluit Strawinsky
De vereniging en buurtbewoners hebben 24 januari 2017 ingesproken bij de commissie Ruimtelijke Ordening over het Uitvoeringsbesluit Strawinsky. De behandeling in de gemeenteraad vond de volgende dag plaats (zie agendapunt 35). De belangrijkste wens van de vereniging, te weten dat het toekomstige fietspad over de Vijfhoek aansluit op de Minervalaan, is gehonoreerd. De raad heeft een amendement aangenomen waardoor de laatste zin van de raadsvoordracht voor de raadsvergadering is gewijzigd in: Een noord-zuid fietspad is gesitueerd aan de westzijde van het verblijfsgebied, ten oosten van de entree tot de fietsparkeergarage. CDA en PvdA stemden tegen. Ook is - unaniem - een motie aangenomen om de mogelijkheden te onderzoeken om aan de noordzijde de bezonning zoveel mogelijk te vergroten door aanpassen van de bouwhoogtes met behoud van de geplande vierkante meters BVO. Er komt meer geld voor speeltoestellen. En er komt permanente geluidsmonitoring bij de bouw.

Welstandskader Zuidasdok
Het ontwerp Welstandskader Zuidasdok is begin december 2016 aangepast naar aanleiding van de inspraakreacties. Ter bescherming van vogels zal worden opgenomen dat glas niet reflecterend mag zijn. In het kader van het Tracébesluit is al geregeld dat op transparante geluidschermen vogelmarkeringen worden aangebracht. Op 25 januari 2017 is het vastgesteld in de gemeenteraad. Klik hier voor de stukken. Klap het rode pijltje open bij nummer 33 en alle stukken zijn in te zien. Op 23 februari 2017 is het welstandskader in het Gemeenteblad gepubliceerd.
Raadsvoordracht en nota van beantwoording
Ontwerp Welstandskader Zuidasdok versie maart 2016
Raadsbesluit 
Welstandskader Zuidasdok definitief

Kapvergunningen verleend voor meer dan 14.000 bomen
De vereniging heeft op 15 november 2016 een zienswijze ingediend op de ontwerpkapvergunning voor het Amsterdamse grondgebied van Zuidasdok. Er was ook een ontwerpvergunning voor het grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel ter inzage gelegd. Van 3 november 2016 tot en met 14 december 2016 kon een ieder tegen de ontwerpbesluiten schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken. Ook de Bomenstichting heeft een zienswijze ingediend. Op 22 en 24 februari 2017 zijn de vergunningen verleend.
Omgevingsvergunning kap 14.088 bomen
Nota van beantwoording
Omgevingsvergunning kap 276 bomen A10 rond knooppunt Amstel
Nota van beantwoording
Bekendmaking Staatscourant 1 maart 2017

Werkzaamheden bouw fietsparkeergarage gestart
De voorbereiding van de bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage is op 6 december 2016 gestart. Op 9 december 2016 heeft Zuidas gereageerd op een aangeplakt A4-tje met een bedroefde reactie. Er was een informatiebijeenkomst voor de buurt op 29 november in de Thomaskerk. De vereniging heeft op 10 november 2016 een zienswijze ingediend op de aanvraag voor een watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens de bouw. Op 30 januari 2017 is de vergunning verleend. Het bemalingsadvies is onderdeel van de vergunning. Er moet voor worden gezorgd dat er geen grondwateronderlast voor de bebouwing aan de Minervalaan optreedt. De vergunning is bekendgemaakt in de Staatscourant

Visie Zuidas 2016 vastgesteld 
Op 5 oktober 2016 heeft de gemeenteraad de Visie Zuidas 2016 vastgesteld. Alle amendementen en moties zijn aangenomen, zie de uitslagenlijst, en hieronder: minimaal 30% van het woningbouwprogramma in het sociale segment waarvan ten minste de helft bereikbaar voor middeninkomens (vrije sectorhuurwoningen). Uitwerken culturele ambitiesUitbreiding bijv. richting de Riekerpolder. Maximale vergroening met o.a. groene muren, verticaal groen etc. Zie ook het advies van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) van 21 april 2016.
-Inspraakreactie van de vereniging.
-bijlage (Fred Tonneijck, Over bomen en buien, Bomennieuws lente 2008)

Geluidsmeters geplaatst voor pilot geluidmonitoring Prinses Irenebuurt 
De gemeente heeft op 15 maart 2016 op drie adressen en bij de AICS geluidsmeters geplaatst om het geluid van de bouwwerkzaamheden bij het Atrium te monitoren. De apparaten sturen een e-mail naar alle partijen als vooraf ingestelde waarden worden overschreden, zodat de aannemer kan sturen op zijn werkzaamheden. 
Meer informatie
Direct naar meetgegevens