U bent hier:

Strawinsky

Update 20 april 2021
Er gebeurt weer zoveel rondom Strawinsky, dat we besloten hebben Dossierpagina's aan te maken. Deze vindt u hier:
-Strawinsky Noord (Prinses Irenelaan)
-Strawinsky Zuid (o.a. WTC)

Update 14 december 2018
Klik hier voor de uitwerkingen van de moties inzake het uitvoeringsbesluit (zie hieronder).

Bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde
Het bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde moet de uitbreiding van het WTC mogelijk maken, de transformatie van de voormalige Akzotoren tot een hotel en de uitbreiding van het kantoorvolume van de voormalige Stibbetoren. De twee nieuwe torens worden 2Amsterdam genoemd. De vereniging heeft een zienswijze ingediend tegen het ontwerpplan. Ook buurtbewoners hebben zienswijzen ingediend. Zie ook de zienswijze van de Bomenstichting. Op 27 september 2017 is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Er zijn geen wijzigingen in verband met de zienswijzen. Zie de bekendmakingen in het Gemeenteblad en de Staatscourant. De Bomenstichting heeft op 24 november 2017 beroep ingesteld. Op 3 april 2018 is dit beroep ingetrokken, omdat het grootste deel van de bomen al was gekapt en de voorbereiding van de bouw al zover gevorderd was dat het ondenkbaar is dat verdere papierschuiverij nog iets kan opleveren. De vereniging heeft geen beroep ingesteld. Wel heeft een buurtbewoonster beroep ingesteld wegens zonlichtbeneming door de toegestane verhoging van de gebouwen. Op 18 april 2018 is dit beroep ongegrond verklaard. De gemeente had in aanmerking mogen nemen dat in een hoogstedelijke omgeving andere eisen mogen worden gesteld aan lichtinval en bezonning dan in een minder bebouwde omgeving.

Uitvoeringsbesluit Strawinsky
In dit document dat op 30 maart 2017 definitief werd, staan alle bouwvoorschriften voor het Strawinskygebied. Je kunt het hier downloaden (53MB). Het betreft het gehele gebied ten noorden van de A10, ten zuiden van de Prinses Irenestraat, ten westen van de Beethovenstraat en ten oosten van de Parnassusweg. Klik hier voor de indicatieve planning 2016-2020.

Concept-Uitvoeringsbesluit Strawinsky - omvangrijke zienswijze ingediend
Het concept-Uitvoeringsbesluit Strawinsky lag tot 13 juli 2016 ter inzage. De vereniging heeft een 17 pagina's tellende zienswijze ingediend.

Verlaging Strawinskylaan voorlopig van de baan
In het Componentenboek ZuidasDok, opgesteld t.b.v. raadscommissie 5 september 2012 (zie punt 29) en gemeenteraad 19 september, is te lezen dat de ontwikkeling van het deelgebied Strawinsky in principe is stilgelegd. Reden hiervoor is het feit dat de ontwikkelingen in dit deelgebied zeer afhankelijk zijn van een toekomstige verlaging van de Strawinskylaan. Deze verlaging is een dure ingreep en niet wenselijk gelijktijdig met bouwwerkzaamheden voor ZuidasDok.

HISTORIE
Geen verlaging Strawinskylaan!

De gemeente wil de Strawinskylaan verlagen en heeft de eerste serieuze stappen gezet met het uitbrengen van een startnotitie over de herontwikkeling van het gebied Strawinsky en vervolgens met een concept startbesluit. Momenteel ligt het project stil in afwachting van duidelijkheid over de uitvoering van het Zuidas Dok.

Klankbordgroep Strawinsky schrijft brief aan wethouder Van Poelgeest
De Klankbordgroep Strawinsky, een verzameling van buurtbewoners die zich bezig houdt met de planvorming voor het Project Strawinsky, is teleurgesteld over de beperkte invloedmogelijkheden die zij heeft en voelt zich niet serieus genomen. Met een brief van 27 april 2009 is beklag gedaan bij de verantwoordelijk wethouder Van Poelgeest. Deze heeft bij brief van 8 juni 2009 geantwoord.

Grote opkomst bij commissievergadering van 4 juni 2009
Op 4 juni 2009 werd op het stadsdeelkantoor aan de President Kennedylaan het Startbesluit Strawinsky besproken in een vergadering van commissie II. Buurtbewoners waren massaal aanwezig. Er waren twintig insprekers. Verschillende commissieleden, ook die van de PvdA (zie foto), lieten weten dat zij zich zorgen maken over de verkeersveiligheid wanneer tot verlaging van de Strawinskylaan zou worden besloten. Stadsdeelvoorzitter Duco Adema zegde toe met een sterk gewijzigd concept voor een brief van de stadsdeelraad aan B en W te komen. 

Dagelijks bestuur stadsdeel wil voorlopig geen verlaging Strawinskylaan!
Het Startbesluit Strawinsky is op 23 juni 2009 in de stadsdeelraad behandeld. In de vergadering is besproken hoe de adviesbrief moet luiden die de stadsdeelraad aan B en W gaat verzenden. Klik hier voor het concept. De vereniging heeft per e-mail aan de raadsleden een reactie op deze concept-brief gezonden. Download de brief. Verschillende raadsleden hebben amendementen ingediend, die alle zijn aangenomen. Klik hier voor de definitieve versie van de brief

Deelproject Strawinsky ligt stil
Op dit moment wordt gekeken welke variant van het Zuidas Dok het meest haalbaar is. Wanneer duidelijkheid bestaat over de uitvoering van het Zuidas Dok, brengt Zuidas Amsterdam in kaart wat de meest gunstige tijd is om de eventuele verlaging bij Strawinsky uit te voeren, voor of na de aanleg van het Dok. 

Achtergrondinformatie
Voordat de startnotitie verscheen, te weten op 19 december 2006, heeft de vereniging een brief aan de fractieleden van de stadsdeelraad ZuiderAmstel geschreven om te protesteren tegen het voornemen van de stadsdeelraad om de centrale stad te adviseren de Strawinskylaan te verlagen. Dit was succesvol.

Zuidas ramp voor fietsers
Ook de Fietsersbond is fel tegen de voorgenomen verlaging van de Strawinskylaan. Hierover verscheen een artikel in Het Parool van 31 januari 2008. De foto bij het artikel is overigens niet van de tunnel onder de Strawinskylaan, maar van de doorgang onder de A10.

Succesje in de gemeenteraad
Het PvdA-raadslid van de centrale stad Bouwe Olij was bereid naar ons te luisteren en heeft op voorstel van Lieneke Meurs samen met Jeanine van Pinxteren van GroenLinks en Hans Bakker van de SP een amendement ingediend om de passages over de verlaging van de Strawinskylaan in de Visie Zuidas en de Prospectus Zuidas te wijzigen. Ook heeft hij vragen aan de wethouder gesteld. Klik hier voor de vragen en antwoordenHet amendement is op 25 juni 2008 met algemene stemmen door de gemeenteraad aangenomen. Doordat het amendement is aangenomen moet een beslissing over de verlaging van de Strawinskylaan worden uitgesteld totdat er een uitgewerkt stedenbouwkundig plan voor het deelgebied Strawinsky is. Dit heeft B en W er echter niet van weerhouden om vervolgens een concept startbesluit op te stellen waarin nog wordt uitgegaan van verlaging van de Strawinskylaan. Een vreemde gang van zaken.

Download ingetrokken amendement van de heer Van Drooge (CDA) d.d. juni 2008 om de Irenegracht bevaarbaar te maken.