U bent hier:

Zuidasdok

Update 20 april 2021
We gaan vanaf nu hier verder met alle berichtgevingen rondom Zuidasdok.

Update 2 april 2020: Update Zuidasdok en werkzaamheden.
Lees hier het nieuwsartikel met de mail die we van Zuidas ontvingen.

Update 31 maart 2020: rapport van Sybilla M. Dekker
Het rapport 'voortvarend bouwen voor de toekomst' is uitgebracht. De ondertitel is: verkenning van de nut en noodzaak, mogelijke optimalisaties en versoberingen van het project Zuidasdok in het licht van de spanning tussen scope en budget.
-Klik hier voor de aanbiedingsbrief van mevrouw Sybilla M. Dekker.
-Klik hier voor het rapport.

Update 27 maart 2020: Bouw Zuidasdok gaat door en kost €1 mrd extra.
Klik hier voor het nieuwsitem op onze website.
Klik hier voor de PDF van het FD artikel van 27 maart 2020.
Klik hier voor de kamerbrief van 26 maart 2020.

Update 31 januari 2020
Verslag van het gesprek mevrouw S. Dekker met vertegenwoordigers van bewonersorganisaties uit de omgeving Zuidasdok

Update 30 oktober 2019
Zoals ook in de recente mediaberichtgeving te lezen is, hebben de bestuurders van Zuidasdok gisteren het parlement en de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de voortgang van het project. Naast de halfjaarrapportage over de periode van januari t/m juni 2019 vermelden zij dat professor Marcel Hertogh doorgaat met de gesprekken tussen Zuidasdok en bouwcombinatie ZuidPlus. Daarnaast krijgt Sybilla Dekker, Minister van Staat en oud minister VROM, de opdracht om een verkenning uit te voeren naar nut en noodzaak van de opgaven. Dit zowel vanuit het perspectief ruimtelijke ordening als vervoer en transport, en naar mogelijke optimalisaties en versoberingen. 
De uitkomsten van beide trajecten worden in het eerste kwartaal van 2020 verwacht. Vanwege deze trajecten en de besluitvorming die daaruit moet voortvloeien, zijn in de halfjaarrapportage 2019 geen nieuwe cijfers opgenomen. 
De brief en de halfjaarrapportage treft u ook hier op de website van Zuidas aan.
Daarnaast is in het artikel ‘Een dak inschuiven? Maar Zuidasdok ligt toch stil?’ in de vorm van vraag-antwoord e.e.a. over het project nog eens bij elkaar gezet.

Update oktober 2019
Buurtbewoonster Chaja Heijning heeft op 25 november 2018 een Raadsadres opgesteld en op 13 mei 2019 een aanvulling. Zij maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit in onze buurt na aanleg van het Zuidasdok. VIA heeft deze stukken ondertekend en verstuurd aan de leden van de commissie Ruimtelijke Ordening. Op 8 oktober kwam de beantwoording.

Update 23 juli 2019
Minister Van Nieuwenhuizen schrijft een brief over de vertraging en verdere stand van zaken bij het Zuidasdok-project. Klik hier voor het nieuwsitem.

Update 22 mei 2019
Weer berichten over vertraging en overschrijding van het budget.
Lees hier het artikel van Bartjens in het FD.
Lees hier de brief van de minister aan de Tweede Kamer.

Update 16 mei 2019
Bouw Zuidasdok ontspoort, situatie 'zorgelijk'. Lees hier het nieuwsbericht.

Update 7 februari 2019
Zie hier het nieuwsbericht over de eerste vertraging die is aangekondigd.
Zie hier de eerste reactie van de ondernemersorganisatie op Zuidas ORAM (website AT5).

Tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok vastgesteld

Het Tracébesluit Zuidasdok is op 18 maart 2016 vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu. Wij ontvingen een brief hierover. De vereniging heeft destijds een zienswijze ingediend en is dus gerechtigd beroep in te stellen. De reactie op onze zienswijze is te vinden in de nota van beantwoording onder T130-B40. Ook over het bestemmingsplan Zuidasdok heeft de vereniging een zienswijze ingediend. Op de zienswijze is gereageerd in dezelfde nota van beantwoording. Het bestemmingsplan is op 13 april 2016 behandeld in de commissie RO en op 20 april vastgesteld in de gemeenteraad. Het tracébesluit en het bestemmingsplan zijn op 12 mei 2016 gecombineerd bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Tegen het tracébesluit en het bestemmingsplan kon tot 23 juni 2016 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Welstandskader Zuidasdok
Het ontwerp Welstandskader Zuidasdok is begin december 2016 aangepast naar aanleiding van de inspraakreacties. Ter bescherming van vogels zal worden opgenomen dat glas niet reflecterend mag zijn. In het kader van het Tracébesluit is al geregeld dat op transparante geluidschermen vogelmarkeringen worden aangebracht. Op 25 januari 2017 is het vastgesteld in de gemeenteraad. Klik hier voor de stukken. Klap het rode pijltje open bij nummer 33 en alle stukken zijn in te zien. Op 23 februari 2017 is het welstandskader in het Gemeenteblad gepubliceerd.
Raadsvoordracht en nota van beantwoording
Ontwerp Welstandskader Zuidasdok versie maart 2016
Raadsbesluit 
Welstandskader Zuidasdok definitief

Zie ook...

Uitspraak inzake tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok
In een uitspraak van 26 april 2017 heeft de Raad van State de meeste bezwaren tegen het tracébesluit Zuidasdok afgewezen. Het bestemmingsplan werd in stand gelaten. De minister moet binnen zestien weken enkele gebreken in het tracébesluit herstellen. De geluidstoename als gevolg van geluid dat reflecteert tussen en onder de brugdelen van de Amstelbruggen moet beter worden onderzocht alsmede het risico dat een zware vrachtwagen door de vangrail rijdt. De bezwaren van de vereniging hadden betrekking op andere onderwerpen, zoals de noodzaak, luchtverontreiniging, water en hinder. De Raad van State overweegt dat bij een toename van de grondwaterstanden in de Prinses Irenebuurt 'passende' maatregelen zullen worden getroffen om deze toename te mitigeren. De door de vereniging genoemde hinderaspecten gedurende de bouwperiode betreffen uitvoeringsaspecten. Deze aspecten en eventuele maatregelen ter beperking van tijdelijke hinder hoeven niet in het tracébesluit te worden geregeld. De woningen van leden van de vereniging zijn door (hoge) bebouwing afgeschermd van de locatie waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Gelet hierop acht de Raad van State niet aannemelijk dat de hinder als gevolg van de uitvoeringswerkzaamheden zodanig zal zijn dat verweerders om die reden hadden moeten afzien van de bestreden besluiten. Daarbij neemt de Raad van State in aanmerking dat, zoals verweerders hebben gesteld, ter hoogte van de woningen van leden van de vereniging geen hei- en damintrilwerkzaamheden zullen plaatsvinden.

Beroep tegen tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok
De vereniging heeft beroep bij de Raad van State ingesteld tegen het tracébesluit Zuidasdok en het bestemmingsplan Zuidasdok.
Het tracébesluit Zuidasdok maakt de verbreding van de A10 Zuid mogelijk en twee tunnels onder het kerngebied van de Zuidas. Het bestemmingsplan regelt onder meer een nieuwe openbaarvervoerterminal, de openbare ruimte boven de tunnels en een noord-zuid fietsverbinding tussen Beatrixpark en Antonio Vivaldistraat. Als gevolg van het project zullen circa 14.700 bomen verdwijnen. In de beroepschriften van de vereniging wordt betwist dat de capaciteitsverhoging van de A10 Zuid noodzakelijk is. Ook wordt betwist dat de luchtvervuiling zal afnemen. Een belangrijk punt is de vrees voor grondwaterproblemen en de bewijslast bij het ontstaan van schade. Ook wordt ingegaan op de maatregelen die nodig zijn voor behoud van een goed leefklimaat en de veiligheid van voetgangers en fietsers. Er zijn 18 beroepschriften ingediend. Tegen de ontwerpbesluiten waren 176 zienswijzen naar voren gebracht. De beroepschriften van de vereniging zijn opgesteld door Wieringa Advocaten. Op 1 december 2016 is nog een aanvullend stuk naar de Raad van State gestuurd. De behandeling van de beroepen vond plaats bij de Raad van State op 15 en 16 december 2016. Op 26 april 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Het beroep van de vereniging werd ongegrond verklaard: ABRvS 26 april 2017, 201603613/1/R6 en 201603945/1/R6.
Beroepschrift tegen bestemmingsplan

Vereniging dient uitvoerige reactie in op verweerschrift Zuidasdok 
Op 1 december 2016 is een aanvullend stuk naar de Raad van State gestuurd ten behoeve van de zittingen van 15 en 16 december over Zuidasdok. Het stuk is ingediend in reactie op het gezamenlijke verweerschrift van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeenteraad.