U bent hier:

2009-2017

Lawaai van de Zuidas meten in de Prinses Irenebuurt
In de Prinses Irenebuurt wordt sinds juni 2017 continu het lawaai van de werkzaamheden in de Zuidas gemonitord. Op de website van Munisense zijn met enige moeite de metingen op de locaties AICS, Vijfhoek en Sint Nicolaas Lyceum te vinden. In 2016 is van maart tot oktober het geluid afkomstig van de bouw van het Atrium gemeten. De gemeente heeft op 15 maart 2016 op drie adressen en bij de AICS geluidmeters geplaatst om het geluid van de bouwwerkzaamheden bij het Atrium te monitoren. De apparaten sturen een e-mail naar alle partijen als vooraf ingestelde waarden worden overschreden, zodat de aannemer kan sturen op zijn werkzaamheden. Voor meetgegevens:
-maart - mei 2016
-september - oktober 2016

wkoboringen190118.jpg

Definitief ontwerp Fred Roeskestraat
Op 3 november 2017 heeft de vereniging het definitief ontwerp Fred Roeskestraat ontvangen.
Definitief ontwerp Fred Roeskestraat (11 Mb)

definitiefontwerpfredroeskestraat150317.jpg
Ontwerp Fred Roeskestraat

Uitspraak inzake tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok
In een uitspraak van 26 april 2017 heeft de Raad van State de meeste bezwaren tegen het tracébesluit Zuidasdok afgewezen. Het bestemmingsplan werd in stand gelaten. De minister moet binnen zestien weken enkele gebreken in het tracébesluit herstellen. De geluidstoename als gevolg van geluid dat reflecteert tussen en onder de brugdelen van de Amstelbruggen moet beter worden onderzocht alsmede het risico dat een zware vrachtwagen door de vangrail rijdt. De bezwaren van de vereniging hadden betrekking op andere onderwerpen, zoals de noodzaak, luchtverontreiniging, water en hinder. De Raad van State overweegt dat bij een toename van de grondwaterstanden in de Prinses Irenebuurt 'passende' maatregelen zullen worden getroffen om deze toename te mitigeren. De door de vereniging genoemde hinderaspecten gedurende de bouwperiode betreffen uitvoeringsaspecten. Deze aspecten en eventuele maatregelen ter beperking van tijdelijke hinder hoeven niet in het tracébesluit te worden geregeld. De woningen van leden van de vereniging zijn door (hoge) bebouwing afgeschermd van de locatie waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Gelet hierop acht de Raad van State niet aannemelijk dat de hinder als gevolg van de uitvoeringswerkzaamheden zodanig zal zijn dat verweerders om die reden hadden moeten afzien van de bestreden besluiten. Daarbij neemt de Raad van State in aanmerking dat, zoals verweerders hebben gesteld, ter hoogte van de woningen van leden van de vereniging geen hei- en damintrilwerkzaamheden zullen plaatsvinden.

Beroep tegen tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok
De vereniging heeft beroep bij de Raad van State ingesteld tegen het tracébesluit Zuidasdok en het bestemmingsplan Zuidasdok.
Het tracébesluit Zuidasdok maakt de verbreding van de A10 Zuid mogelijk en twee tunnels onder het kerngebied van de Zuidas. Het bestemmingsplan regelt onder meer een nieuwe openbaarvervoerterminal, de openbare ruimte boven de tunnels en een noord-zuid fietsverbinding tussen Beatrixpark en Antonio Vivaldistraat. Als gevolg van het project zullen circa 14.700 bomen verdwijnen. In de beroepschriften van de vereniging wordt betwist dat de capaciteitsverhoging van de A10 Zuid noodzakelijk is. Ook wordt betwist dat de luchtvervuiling zal afnemen. Een belangrijk punt is de vrees voor grondwaterproblemen en de bewijslast bij het ontstaan van schade. Ook wordt ingegaan op de maatregelen die nodig zijn voor behoud van een goed leefklimaat en de veiligheid van voetgangers en fietsers. Er zijn 18 beroepschriften ingediend. Tegen de ontwerpbesluiten waren 176 zienswijzen naar voren gebracht. De beroepschriften van de vereniging zijn opgesteld door Wieringa Advocaten. Op 1 december 2016 is nog een aanvullend stuk naar de Raad van State gestuurd. De behandeling van de beroepen vond plaats bij de Raad van State op 15 en 16 december 2016. Op 26 april 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Het beroep van de vereniging werd ongegrond verklaard: ABRvS 26 april 2017, 201603613/1/R6 en 201603945/1/R6.
Beroepschrift tegen bestemmingsplan

Tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok vastgesteld

Het Tracébesluit Zuidasdok is op 18 maart 2016 vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu. Wij ontvingen een brief hierover. De vereniging heeft destijds een zienswijze ingediend en is dus gerechtigd beroep in te stellen. De reactie op onze zienswijze is te vinden in de nota van beantwoording onder T130-B40. Ook over het bestemmingsplan Zuidasdok heeft de vereniging een zienswijze ingediend. Op de zienswijze is gereageerd in dezelfde nota van beantwoording. Het bestemmingsplan is op 13 april 2016 behandeld in de commissie RO en op 20 april vastgesteld in de gemeenteraad. Het tracébesluit en het bestemmingsplan zijn op 12 mei 2016 gecombineerd bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Tegen het tracébesluit en het bestemmingsplan kon tot 23 juni 2016 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde
Het Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde is te vinden door te klikken op: Zuidas-Strawinsky Zuidzijde. Het plan moet de uitbreiding van het WTC mogelijk maken, de transformatie van de voormalige Akzotoren tot een hotel en de uitbreiding van het kantoorvolume van de voormalige Stibbetoren. De twee nieuwe torens worden 2Amsterdam genoemd. De vereniging heeft een zienswijze ingediend. ook buurtbewoners hebben zienswijzen ingediend. Zie ook de zienswijze van de Bomenstichting.

Succes na inspreken over Uitvoeringsbesluit Strawinsky
De vereniging en buurtbewoners hebben 24 januari 2017 ingesproken bij de commissie Ruimtelijke Ordening over het Uitvoeringsbesluit Strawinsky. De behandeling in de gemeenteraad vond de volgende dag plaats (zie agendapunt 35). De belangrijkste wens van de vereniging, te weten dat het toekomstige fietspad over de Vijfhoek aansluit op de Minervalaan, is gehonoreerd. De raad heeft een amendement aangenomen waardoor de laatste zin van de raadsvoordracht voor de raadsvergadering is gewijzigd in: Een noord-zuid fietspad is gesitueerd aan de westzijde van het verblijfsgebied, ten oosten van de entree tot de fietsparkeergarage. CDA en PvdA stemden tegen. Ook is - unaniem - een motie aangenomen om de mogelijkheden te onderzoeken om aan de noordzijde de bezonning zoveel mogelijk te vergroten door aanpassen van de bouwhoogtes met behoud van de geplande vierkante meters BVO. Er komt meer geld voor speeltoestellen. En er komt permanente geluidsmonitoring bij de bouw.

Welstandskader Zuidasdok
Het ontwerp Welstandskader Zuidasdok is begin december 2016 aangepast naar aanleiding van de inspraakreacties. Ter bescherming van vogels zal worden opgenomen dat glas niet reflecterend mag zijn. In het kader van het Tracébesluit is al geregeld dat op transparante geluidschermen vogelmarkeringen worden aangebracht. Op 25 januari 2017 is het vastgesteld in de gemeenteraad. Klik hier voor de stukken. Klap het rode pijltje open bij nummer 33 en alle stukken zijn in te zien. Op 23 februari 2017 is het welstandskader in het Gemeenteblad gepubliceerd.
Raadsvoordracht en nota van beantwoording
Ontwerp Welstandskader Zuidasdok versie maart 2016
Raadsbesluit 
Welstandskader Zuidasdok definitief

Kapvergunningen verleend voor meer dan 14.000 bomen
De vereniging heeft op 15 november 2016 een zienswijze ingediend op de ontwerpkapvergunning voor het Amsterdamse grondgebied van Zuidasdok. Er was ook een ontwerpvergunning voor het grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel ter inzage gelegd. Van 3 november 2016 tot en met 14 december 2016 kon een ieder tegen de ontwerpbesluiten schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken. Ook de Bomenstichting heeft een zienswijze ingediend. Op 22 en 24 februari 2017 zijn de vergunningen verleend.
Omgevingsvergunning kap 14.088 bomen
Nota van beantwoording
Omgevingsvergunning kap 276 bomen A10 rond knooppunt Amstel
Nota van beantwoording
Bekendmaking Staatscourant 1 maart 2017

Werkzaamheden bouw fietsparkeergarage gestart
De voorbereiding van de bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage is op 6 december 2016 gestart. Op 9 december 2016 heeft Zuidas gereageerd op een aangeplakt A4-tje met een bedroefde reactie. Er was een informatiebijeenkomst voor de buurt op 29 november in de Thomaskerk. De vereniging heeft op 10 november 2016 een zienswijze ingediend op de aanvraag voor een watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens de bouw. Op 30 januari 2017 is de vergunning verleend. Het bemalingsadvies is onderdeel van de vergunning. Er moet voor worden gezorgd dat er geen grondwateronderlast voor de bebouwing aan de Minervalaan optreedt. De vergunning is bekendgemaakt in de Staatscourant

Visie Zuidas 2016 vastgesteld 
Op 5 oktober 2016 heeft de gemeenteraad de Visie Zuidas 2016 vastgesteld. Alle amendementen en moties zijn aangenomen, zie de uitslagenlijst, en hieronder: minimaal 30% van het woningbouwprogramma in het sociale segment waarvan ten minste de helft bereikbaar voor middeninkomens (vrije sectorhuurwoningen). Uitwerken culturele ambitiesUitbreiding bijv. richting de Riekerpolder. Maximale vergroening met o.a. groene muren, verticaal groen etc. Zie ook het advies van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) van 21 april 2016.
-Inspraakreactie van de vereniging.
-bijlage (Fred Tonneijck, Over bomen en buien, Bomennieuws lente 2008)

Geluidsmeters geplaatst voor pilot geluidmonitoring Prinses Irenebuurt 
De gemeente heeft op 15 maart 2016 op drie adressen en bij de AICS geluidsmeters geplaatst om het geluid van de bouwwerkzaamheden bij het Atrium te monitoren. De apparaten sturen een e-mail naar alle partijen als vooraf ingestelde waarden worden overschreden, zodat de aannemer kan sturen op zijn werkzaamheden. 
Meer informatie
Direct naar meetgegevens

Jaarplan Groeifonds Groen Zuidas 2016
Onlangs is de publieksversie van het Jaarplan Groeifonds Groen Zuidas 2016 verschenen.
In de havenkom bij de Fred. Roeskestraat wil men vlonders maken om voor zwemmers toegang tot het water te creëren. Ook worden in de Fred. Roeskestraat acht extra dikke bomen geplaatst. Het plantsoen achter Freshfields wordt opgeknapt.

Bijeenkomsten over Uitvoeringsbesluit Strawinsky
Op 1 oktober 2015 en 4 november 2015 waren er in het St. Nicolaaslyceum bijeenkomsten over het Uitvoeringsbesluit Strawinsky dat in voorbereiding is. Op 24 november 2015 vond de derde en laatste bijeenkomst plaats.
Verslag 1e bijeenkomst    Verslag 2e bijeenkomst    Verslag 3e bijeenkomst

Bestemmingsplan Zuidas-Ver- en nieuwbouw Prinses Irenestraat 31-33 vastgesteld (maart 2016)

Bouwvergunning nieuwe torens Atrium verleend (oktober 2015)

Onderzoek naar fietsparkeren onder veldje (oktober 2015)

Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas heeft succes (september 2015)

Hinder Atrium en sloop bij rechtbank leiden tot woede (augustus 2015)

Bestemmingsplan Zuidas-Atrium vastgesteld (juli 2015)

Zuidasdok: veel zienswijzen ingediend (mei 2015)

Documenten Zuidasdok ter inzage (april 2015)

Uitbreiding Atrium
Lees de bewonersbrief van 24 juli 2014, waarin wordt aangekondigd dat een omgevingsvergunning zal worden verleend voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage rondom het bestaande gebouw. Daarna zal het bestemmingsplan worden gewijzigd om de bouw van twee nieuwe torens mogelijk te maken. De omgevingsvergunning voor de ondergrondse parkeergarage is op 19 september 2014 verleend. Uit de plattegrond blijkt dat de parkeergarage tot onder het fietspad en de aangrenzende groenstrook met iepen komt. Ruimtelijke motivering. Waterparagraaf. Lees ook de brief van G&S van 16 oktober 2014 over hinder door het intrillen van damwanden en de informatiebrief van 7 januari 2015.

Grote beroering over bestemmingsplan Amsterdam RAI (december 2014)

Zienswijze bestemmingsplan Beethoven, eerste fase
Op 30 april 2014 heeft de vereniging een zienswijze ingediend met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Beethoven, eerste fase. Klik hier voor de toelichting en de regels. Klik hier voor de verbeelding. Het plan heeft betrekking op de reeds in aanbouw zijnde kantoren van AKZO en Stibbe.

Zienswijze bestemmingsplan Amsterdam RAI
Op 22 april 2014 heeft de vereniging een zienswijze ingediend met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Amsterdam RAI. Het plan is te vinden op ruimtelijkeplannen.nl. Het plan beoogt een aantal nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken: een parkeergarage tussen bestaande bebouwing aan de zuidkant en een hotel met 650 kamers ten zuiden van het huidige RAI-terrein. Ook heeft het plan tot doel om de horeca aan de Boerenwetering (locatie 'StrandZuid') juridisch beter te regelen.

Slechtvalken ABN AMRO
Vanaf begin maart 2014 draait een webcam in de slechtvalkennestkast die aan de gevel van het hoofdkantoor van ABN AMRO hangt. Er zijn vier jongen uit het ei gekropen. Klik hier voor live beelden van de webcam. Klik hier voor een collage van de beelden op YouTube. Op 2 mei 2014 werden de jongen geringd, zie Reportage AT5.

Zuidasdok
Begin april 2014 ontvingen wij een brief met de reactie op onze zienswijzen op de kennisgeving projectMER Zuidasdok. De minister heeft nu een definitief advies reikwijdte en detailniveau Zuidasdok (ARD) opgesteld. Op basis van de ARD worden de milieueffectenstudies uitgevoerd en het projectMER, het ontwerptracébesluit (voor wijziging A10) en het ontwerpbestemmingsplan (voor de aanpassingen in de openbare ruimte en voor de realisatie van de openbaar vervoer terminal) opgesteld. Begin 2015 start hiervoor de zienswijzeprocedure.

Gemeenteraad kiest voor volwaardige fietsroute na voltooiing Stibbe en AkzoNobel (november 2013)

Schouw kruising Beethovenstraat / Prinses Irenestraat


Tijdens de ochtendspits van 11 september 2013 vond een schouw plaats van het aangepaste kruispunt. Bekijk de reportage van de schouw op AT5. De schouw heeft geleid tot een rapport van Goudappel Coffeng van 28 oktober 2013. Uit dit rapport blijkt dat het aantal fietsers in de ochtendspits hoger is dan verwacht. Veel minder fietsers maken nu gebruik van het fietserstunneltje onder de Beethovenstraat. Besloten is een bypass naar het fietstunneltje aan te leggen om fietsers te verleiden meer hiervan gebruik te maken. Lees het persbericht van 30 oktober 2013.
Bewonersbrief
Mondelinge vragen over onveilig kruispunt fietsers (Dichtbij.nl)
Proef met verkeersregelaars (Dichtbij.nl)
Bijna onder de bus (Het Parool 19 oktober 2013)
Herstel de Groene Zoomfietsroute (Het Parool 22 oktober 2013)
Extra fietspad naast kruising Beethovenstraat (Het Parool 31 oktober 2013)

Besluit gemeenteraad over fietspad Beethoven (maart 2013)

B en W stellen de raad voor een fietspad op te heffen

Het fietspad door het Beatrixpark naar het tunneltje onder de Beethovenstraat dreigt definitief te verdwijnen. Het fietsverkeer door de Prinses Irenestraat wordt daardoor drukker en de onoverzichtelijke oversteek bij de Beethovenstraat wordt nog gevaarlijker. B en W stellen de raad voor de kruising te verbeteren. Zie Nieuws uit B&W 6 februari 2013. Op 27 februari 2013 zijn de wegonttrekking en het voorstel tot aanpassing van de kruising behandeld in de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat. Zie de agenda met alle stukken (agendapunt 37). Hieronder zijn enkele stukken direct aan te klikken. Zie ook de andere items op deze pagina (Brief Klaas de Boer en AT5 filmpt onveilige kruising) en de reactie van de Fietsersbond. Het bestuur van de vereniging en verschillende buurtbewoners hebben ingesproken om te protesteren tegen het opheffen van het fietspad. 
Commissieflap
Nota van beantwoording
Ontwerp verbeterde kruising Beethovenstraat/Irenestraat
Het Parool 26 februari 2013

Brief Klaas de Boer over kruising Prinses Irenestraat/Beethovenstraat

Op 5 december 2012 heeft de directeur van de dienst Zuidas een brief geschreven aan de leden van de raadscommissies BWK en VVL over aanpassing van de kruising Prinses Irenestraat/Beethovenstraat. Op 27 februari 2013 is een en ander in de raadscommissie BWK besproken tezamen met het ontwerpbesluit wegontrekking fietspad Beethoven en de nota van beantwoording. Klik hier voor onze zienswijze op het ontwerpbesluit wegontrekking. Zie ook de brief die wethouder Van Poelgeest aan de bewoners van de Beatrixflat heeft geschreven.

Omgevingsvergunning nieuw Stibbegebouw
Een ontwerpbesluit omgevingsvergunning Beethovenstraat (Plot 3, deelgebied Beethovenstraat Zuidas) - 381031, oprichten kantoor, lag vanaf 1 november 2012 gedurende zes weken ter inzage. Het ontwerp is uitgebreid aan de orde geweest in de Commissie voor Welstand en Monumenten. De vereniging heeft een zienswijze ingediend. Klik hier voor de nota van beantwoording. Op 27 maart 2013 is de vergunning verleend. Klik hier voor de bekendmaking.

Nota van Beantwoording Zienswijzen op de ontwerp Structuurvisie en planMER ZuidasDok
In deze nota van beantwoording wordt onder meer ingegaan op de zienswijze van de vereniging, zienswijze 53. Klik hier voor de beantwoording van deze zienswijze. Klik hier voor het gehele document.

Omgevingsvergunning parkeergarage Beethovenstraat/A10 verleend

Van 26 juli tot en met 5 september 2012 lag het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het oprichten van een ondergrondse parkeergarage op de locatie Beethovenstraat/A10, in afwijking van eerder verleende vergunningen, ter inzage bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht. Op de te bouwen parkeergarage komen de nieuwe kantoren van AKZO en Stibbe. Op 4 september 2012 heeft de vereniging een zienswijze ingediend.
Preadvies   Ruimtelijke onderbouwing   Natuurtoets  
De omgevingsvergunning is verleend op 23 november 2012 en inmiddels onherroepelijk geworden.
Er is ook een ontwerpbesluit watervergunning ter inzage gelegd. Klik hier voor onze zienswijze op dit ontwerpbesluit. Ook deze vergunning is verleend.

Brief aan directeur Zuidas
Op 10 juli 2012 heeft de vereniging aan Klaas de Boer, directeur Zuidas, een brief gestuurd waarin om overleg wordt gevraagd in verband met de bereikbaarheid van de buurt, die door de Zuidasontwikkelingen wordt bedreigd. Bij brief van 10 september 2012 is hierop geantwoord. Zie ook onze reactie van 17 september 2012.

Organisaties in Zuidas sturen brief aan wethouder over fietsroute
Op 6 februari 2012 vond in de Thomaskerk een bespreking plaats over de wijziging van de fietsroute door het Beatrixpark in verband met de komende nieuwbouw voor AkzoNobel en Stibbe. Klik hier voor de uitnodiging. Naar aanleiding van het verslag van deze bijeenkomst heeft de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg op 27 februari samen met andere organisaties en emeritus hoogleraar Martijn Katan een brief aan wethouder Van Poelgeest gezonden. De brief gaat in op de opties die in de Studie fietsroutes Beethoven zijn beschreven. Klik hier voor de studie (2,6 MB). Zie ook Inspreken helpt.

Hello Zuidas op 1 januari 2012 van start

Hello Zuidas richt zich op de volgende vier pijlers: duurzaamheid, levendigheid, bereikbaarheid en schoon, heel en veilig. Er is onder andere een meldpunt voor klachten en ideeën rond schoon/heel/veilig via de website www.hellozuidas.com.
Persbericht over oprichting
Participanten

Nacht van de Nacht op zaterdag 29 oktober 2011

Welstandsnota Zuidas
Op 18 mei 2011 heeft de vereniging een inspraakreactie op de concept Welstandsnota Zuidas ingediend.
Op 2 november 2011 stond de concept nota van beantwoording en een aangepast concept voor de welstandsnota op de agenda van de Raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat. Raadslid Michiel Mulder (PvdA) stelde enkele kritische vragen over de uitgangspunten van de nota. Naar aanleiding hiervan heeft de voorzitter van de commissie voor Welstand & Monumenten (mevrouw Loof) op 16 november een presentatie gehouden. Op 30 november 2011 is de welstandsnota aangenomen tezamen met een aantal amendementen, waaronder een amendement van het raadslid Van Lammeren over maatregelen om vogelaanvaringen met glas te voorkomen, zie Zuidas vogelvriendelijk en groener dankzij Partij voor de Dieren. Hoewel de Woningwet (art. 12a lid 1 sub b) voorschrijft dat in de welstandsnota ook criteria worden opgenomen die het bevoegd gezag toepast bij de beoordeling of het uiterlijk van een bestaand bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand, bevatte de conceptnota deze criteria niet. In het conceptverslag van de commissievergadering van 16 november 2011 staat dat de ondersteunend ambtenaar heeft voorgesteld een verwijzing naar de excessenregeling in de nota Schoonheid van Amsterdam Digitaal op te nemen. Deze verwijzing is inderdaad aangebracht, zie de definitieve Welstandsnota Zuidas, december 2011, p. 8.
commissieflap
concept nota van beantwoording
concept raadsvoordracht
concept Welstandsnota Zuidas september 2011 (versie zonder kaartmateriaal)
conceptverslag commissie BWK 16 november 2011
definitieve Welstandsnota Zuidas, december 2011

Zuidas onder de Crisis- en herstelwet

Op 13 april 2011 is het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche, in werking getreden. Hierdoor zijn de Zuidas, het VU-gebied en de Amstelveenlijn toegevoegd aan bijlage II van de Crisis- en herstelwet. Dat betekent dat op alle besluiten die krachtens enig wettelijk voorschrift zijn vereist voor de ontwikkeling of verwezenlijking van het project de afdelingen 2 en 3 van de Crisis- en herstelwet van toepassing zijn. Indien de gemeente, de provincie of het waterschap een besluit wil nemen dat is vereist voor de ontwikkeling of verwezenlijking van het project, gelden speciale regels om het besluit er gemakkelijk doorheen te krijgen en een eventuele beroepsprocedure te bespoedigen. Het beroep wordt door de bestuursrechter versneld behandeld (art. 1.6) en de beroepsgronden moeten vóór afloop van de beroepstermijn worden aangevoerd (art. 1.6a). Wanneer een besluit in strijd is met een rechtsregel, kan het in bezwaar of beroep in stand worden gelaten, indien aannemelijk is dat de belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld (artikelen 1.5 en 1.9). Dit betekent in de praktijk dat vast moet staan dat ook bij naleving van de geschonden rechtsregel geen ander besluit zou zijn genomen. Was zonder het gebrek een inhoudelijk andere uitkomst van de besluitvorming mogelijk geweest, dan zal deze fout wel tot vernietiging nopen (MvT). Uit de kamerstukken blijkt dat het artikel bedoeld is voor kleine gebreken. Het kabinet heeft voorgesteld de regeling in de Algemene wet bestuursrecht op te nemen en dus algemene werking te geven (wetsvoorstel Wet aanpassing bestuursprocesrecht). Ook in de memorie van toelichting op dit wetsvoorstel is benadrukt dat het gaat om kleine materiële gebreken. Denk aan gebreken in de motivering of om een onbevoegdelijk genomen besluit dat tijdens de procedure door het bevoegde bestuursorgaan voor zijn rekening wordt genomen. Ook het relativiteitsvereiste (art. 1.9) is op de te nemen besluiten van toepassing. Waar dat toe kan leiden, blijkt uit de eerste uitspraak op dit punt, zie binnenlandsbestuur.nl
Klik hier voor de link naar de publicatie van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche, in het Staatsblad (pdf, 20 Mb). 
Totstandkomingsgeschiedenis
Het ontwerpbesluit is in de vergadering van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie van 26 oktober 2010 aan de orde geweest. De fracties van de PvdA en GroenLinks hebben enige vragen gesteld die zijn opgenomen in de brief van 9 november 2010 aan de minister van Infrastructuur en Milieu. De minister heeft op 20 december 2010 gereageerd. De commissie heeft op 22 december 2010 verslag van het gevoerde schriftelijk overleg uitgebracht.

Informatieavond MER Zuidas Flanken op 15 maart 2011
In opdracht van de Dienst Zuidas is een milieueffectrapport (MER) voor Zuidas Amsterdam - de Flanken opgesteld. Het MER wordt gekoppeld aan een eerste ruimtelijk besluit (bestemmingsplan) binnen de Zuidas Flanken. In dit geval is dat het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West. Met ingang van 3 maart 2011 kunnen gedurende zes weken zienswijzen worden ingediend over het ontwerpbestemmingsplan, het MER en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning (bouwen van een kantoorgebouw aan de Gustav Mahlerlaan, ter plaatse van de huidige tramlus, alsmede het maken van een uitweg voor de onder het gebouw gesitueerde parkeergarage). De coördinatieregeling van art. 3.30 - 3.36 Wro is van toepassing. Zie ook de terkennisnamelijst (onder punt 3) voor de vergadering van de raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat van 23 maart 2011.
Uitnodiging informatieavond
Informatie over indienen zienswijzen
Toelichting aan raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat

Overeenkomst tussen gemeente en ING inzake ING-project Beethoven
De gemeenteraad moet binnenkort beslissen over de wijziging van de overeenkomst met ING over de Beethovenkavel. Voorgesteld wordt de oorspronkelijke contracten voor twee kavels in Beethoven in stand te houden (waarschijnlijk de nummers 3 en 5) en de regie op de overige kavels volledig bij gemeente terug te brengen. ING zal dan per 1 juli 2011 een zogenaamde museumbijdrage betalen en de ‘kapel en convict’ aan gemeente overdragen tegen een lagere waarde dan oorspronkelijk overeengekomen. Zie de agenda voor de vergadering van de raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat van 23 maart 2011.
Toelichting aan raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat
Raadsvoordracht
Rapport Boer & Croon
Aanvulling op rapport

Startnotitie MER ZuidasDok op 10 maart 2011 ter inzage

Er komt een rijksstructuurvisie als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening over de infrastructuurbundel (A10 Zuid, trein, metro en bijbehorend talud) ter hoogte van de Zuidas. Dit wordt de 'structuurvisie ZuidasDok'. Ter voorbereiding hiervan wordt een milieueffectrapport opgesteld. Op 10 maart 2011 is de startnotitie voor deze m.e.r.-procedure ter inzage gelegd. Het gaat om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 'Aanpak ZuidasDok'. Te vinden op www.zuidasdok.nl.
Brief Zuidas Amsterdam 1 maart 2011
Brief minister van Infrastructuur en Milieu aan Tweede Kamer 28 februari 2011

Brief Minister van VROM van 17 juni 2010 over de stand van zaken van het project Zuidas
Brief Minister
Brief Rijksvertegenwoordiger voor de Zuidas 18 december 2009
Feitenrapport 21 december 2009
Uitwerking nadere vragen 18 december 2009
Reactie Zuidaspartners 17 december 2009

Zuidas: dok of toch maar dijk?
Buurtgenoot Peter Kemme betoogde op 6 april 2010 in Het Parool dat het ondergronds brengen van de A10 geen goed idee is.
Klik hier voor het artikel (pdf)

Prospectus Zuidas Amsterdam

B en W hebben op 4 maart 2008 ingestemd met de Prospectus Zuidas Amsterdam, met verwijzing naar een aantal amendementen. Het betreft een document voor potentiële investeerders. Het stuk is voorgelegd aan de gemeenteraad en het Rijk.
Klik hier voor de Prospectus Zuidas Amsterdam en andere stukken
Brief van B en W aan de gemeenteraad van 5 maart 2008 (pdf)
Raadsvoordracht.definitieve standpuntbepaling inzake Zuidas (pdf)
Bijlage 1 besluiten B en W (pdf)
Bijlage 2 errata Prospectus (pdf)
Verslag publieksdebat Zuidas 4 april 2008 (pdf)

Gespot in de rubriek Meningen van Het Parool
Lieneke Meurs, Zuidas verdient een icoon, ooit, en heel veel verbeteringen, Het Parool 2 februari 2009. Klik hier voor het artikel.